Friday (Shabbat) evening prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. B’ha’shem YAHUSHA HAMASHIACH. Baruch atah YAHUAH TSEVA’OTH, bara ha’shamayim v’ha’aretz, ELOHAYCHEM shel Avraham, Yitshaq, v’Ya’akov, ELOHAYNU v’ al qadosh echad Yisra’el, ELOHAI, v’yishei, asher natan lanu ha’RUACH YACHAD B’YAHUAH.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. In the name of YAHUSHA HAMASHIACH. Blessed are you YAHUAH of the armies, creator of the heavens and the earth, the ELOHIYM of Avraham, Yitshaq, and Ya’akov, our ELOHIYM, the Holy One of Yisra’el, my EL, and my salvation, for giving us the Spirit of Unity in YAHUAH.

Saturday (Shabbat) morning prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu eth derek ha’teshuvah.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you ADONAI and ELOHIYM, king of all time, for giving us the path of restoration.

Saturday (Shabbat) noon prayer

Barachu eth ADONAI, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu eth pathach ha’malchuth shamayim B’MASHIACH.

Blessed are you ADONAI, forever and ever, for giving us the doorway to the kingdom of heaven in Messiah.


Saturday evening prayer:

Baruch atah YAHUAH TSEVA’OTH, bara ha’shamayim v’ha’aretz, ELOHAYCHEM shel Avraham, Yitshaq, v’Ya’akov, ELOHAYNU v’ al qadosh echad Yisra’el, ELOHAI, v’yishei, asher natan lanu eth derek ha’yeshua, eth emet b’ha’torah, v’eth chayim olam b’dami shel YAHUSHA HAMASHIACH.

Blessed are you YAHUAH of the armies, creator of the heavens and the earth, the ELOHIYM of Avraham, Yitshaq, and Ya’akov, our ELOHIYM, the Holy One of Yisra’el, my EL, and my salvation, for giving us the way of salvation, the truth of the Torah, and eternal life in the blood of YAHUSHA HAMASHIACH.

Sunday morning prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu eth puree ha’adamah.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you ADONAI and ELOHIYM, king of all time, for giving us the fruit of the earth.

Sunday noon prayer

Barachu eth ADONAI, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu eth ha’malchuth’cha adamah, go’el B’MASHIACH.

Blessed are you ADONAI, forever and ever, for giving us your kingdom on earth, redeemed in Messiah.


Sunday evening prayer

Baruch atah YAHUAH TSEVA’OTH, bara ha’shamayim v’ha’aretz, ELOHAYCHEM shel Avraham, Yitshaq, v’Ya’akov, ELOHAYNU v’ al qadosh echad Yisra’el, ELOHAI, v’yishei, asher natan lanu ha’RUACH BARYAH.

Blessed are you YAHUAH of the armies, creator of the heavens and the earth, the ELOHIYM of Avraham, Yitshaq, and Ya’akov, our ELOHIYM, the Holy One of Yisra’el, my EL, and my salvation, for giving us the Spirit of Creation.

Monday morning prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu eth chayim sharats.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you ADONAI and ELOHIYM, king of all time, for giving us life abundantly.

Monday noon prayer

Barachu eth ADONAI, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu eth ha’derek tsedaqah, b’devoriym.

Blessed are you ADONAI, forever and ever, for giving us the path of righteousness in your Word.


Monday evening prayer

Baruch atah YAHUAH TSEVA’OTH, bara ha’shamayim v’ha’aretz, ELOHAYCHEM shel Avraham, Yitshaq, v’Ya’akov, ELOHAYNU v’ al qadosh echad Yisra’el, ELOHAI, v’yishei, asher natan lanu ha’RUACH SHALOM.

Blessed are you YAHUAH of the armies, creator of the heavens and the earth, the ELOHIYM of Avraham, Yitshaq, and Ya’akov, our ELOHIYM, the Holy One of Yisra’el, my EL, and my salvation, for giving us the Spirit of Peace.

Tuesday morning prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu eth simcha YAHUAH, v’ha’tiferah YAHUSHA, v’berekah shel ha’RUACH HA’QODESH.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you ADONAI and ELOHIYM, king of all time, for giving us the joy of YAHUAH, the beauty of YAHUSHA, and the blessing of the RUACH HA’QODESH.

Tuesday noon prayer

Barachu eth ADONAI, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu eth RUACH SHALOM, b’RUACH MASHIACH.

Blessed are you ADONAI, forever and ever, for giving us the spirit of peace, by the Spirit of Messiah.


Tuesday evening prayer

Baruch atah YAHUAH TSEVA’OTH, bara ha’shamayim v’ha’aretz, ELOHAYCHEM shel Avraham, Yitshaq, v’Ya’akov, ELOHAYNU v’ al qadosh echad Yisra’el, ELOHAI, v’yishei, asher natan lanu ha’RUACH GEVURAH.

Blessed are you YAHUAH of the armies, creator of the heavens and the earth, the ELOHIYM of Avraham, Yitshaq, and Ya’akov, our ELOHIYM, the Holy One of Yisra’el, my EL, and my salvation, for giving us the Spirit of Strength.

Wednesday morning prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu eth netzach amad ha’ra.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you ADONAI and ELOHIYM, king of all time, for giving us victory over evil.

Wednesday noon prayer

Barachu eth ADONAI, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu eth RUACH NETZACH, b’MASHIACH.

Blessed are you ADONAI, forever and ever, for giving us the spirit of victory in Messiah.


Wednesday evening prayer

Baruch atah YAHUAH TSEVA’OTH, bara ha’shamayim v’ha’aretz, ELOHAYCHEM shel Avraham, Yitshaq, v’Ya’akov, ELOHAYNU v’ al qadosh echad Yisra’el, ELOHAI, v’yishei, asher natan lanu ha’RUACH AHAV.

Blessed are you YAHUAH of the armies, creator of the heavens and the earth, the ELOHIYM of Avraham, Yitshaq, and Ya’akov, our ELOHIYM, the Holy One of Yisra’el, my EL, and my salvation, for giving us the Spirit of Love.

Thursday morning prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu eth chen’cha, dayienu, eth emunah b’atah, dayinu, v’eth ha’kavod shamcha, dayeinu.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you ADONAI and ELOHIYM, king of all time, for giving us your grace, for it is enough, faith in you, for it is enough, and the glory of your name, for it is enough.

Thursday noon prayer

Barachu eth ADONAI, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu eth RUACH SHAMA, b’RUACH MASHIACH.

Blessed are you ADONAI, forever and ever, for giving us the spirit of obedience, by the Spirit of Messiah.


Thursday evening prayer

Baruch atah YAHUAH TSEVA’OTH, bara ha’shamayim v’ha’aretz, ELOHAYCHEM shel Avraham, Yitshaq, v’Ya’akov, ELOHAYNU v’ al qadosh echad Yisra’el, ELOHAI, v’yishei, asher natan lanu ha’RUACH CHOKMAH.

Blessed are you YAHUAH of the armies, creator of the heavens and the earth, the ELOHIYM of Avraham, Yitshaq, and Ya’akov, our ELOHIYM, the Holy One of Yisra’el, my EL, and my salvation, for giving us the Spirit of Wisdom.

Friday morning prayer

Shema, Yisra’el! YAHUAH ELOHAYNU YAHUAH echad.  U’ahavtah eth YAHUAH ELOHAYCHA, v’kole levav’cha, v’kole nefeshcah, v’kole meod’cha; v’ahav’cha l’reacha kemo’cha. Baruch atah ADONAI ELOHAYNU, melek ha’olam, asher natan lanu eth da’ath, eth binah, v’eth chokmah, b’yirah YAHUAH.

Hear now and do, Yisra’el! YAHUAH our ELOHIYM, YAHUAH, is one.  And you shall love eth YAHUAH your ELOHIYM, with all your heart, and with all your soul, and with all yourself; and you shall love your neighbor as yourself. Blessed are you ADONAI and ELOHIYM, king of all time, for giving us eth knowledge, eth understanding, and  eth wisdom, in the fear of YAHUAH.

Friday noon prayer

Barachu eth ADONAI, ha’me’verach l’olam vaed, asher natan lanu eth RUACH ELOHIYM, b’RUACH MASHIACH.

Blessed are you ADONAI, forever and ever, for giving us the spirit of ELOHIYM, by the Spirit of Messiah.

YOOMAA – – – – day

KHOWSHEEBAA – – – – sunday

TRROWSHEEBAA – – – – monday

‘TD’LOWSHEEBAA – – – – tuesday

URRPOWSHEEBAA – – – – wedensday

KHAMSHOWSHEEBAA – – – – thursday

RROOTAA – – – – friday

SHAAVOOAA (or incorrectly, SHEPTAA) – – – – saturday