Parashat Nasso / פרשת נשא

Parshat Naso: Nezirut – An Ideal?

Source Sheet by Rabbi Joshua Koperwas
Source for Nezirut

במדבר ו׳:א׳-ז׳
(א) וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. (ב) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לַיהוָה. (ג) מִיַּיִן וְשֵׁכָר יַזִּיר חֹמֶץ יַיִן וְחֹמֶץ שֵׁכָר לֹא יִשְׁתֶּה וְכָל מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה וַעֲנָבִים לַחִים וִיבֵשִׁים לֹא יֹאכֵל. (ד) כֹּל יְמֵי נִזְרוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן מֵחַרְצַנִּים וְעַד זָג לֹא יֹאכֵל. (ה) כָּל יְמֵי נֶדֶר נִזְרוֹ תַּעַר לֹא יַעֲבֹר עַל רֹאשׁוֹ עַד מְלֹאת הַיָּמִם אֲשֶׁר יַזִּיר לַיהוָה קָדֹשׁ יִהְיֶה גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ. (ו) כָּל יְמֵי הַזִּירוֹ לַיהוָה עַל נֶפֶשׁ מֵת לֹא יָבֹא. (ז) לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לְאָחִיו וּלְאַחֹתוֹ לֹא יִטַּמָּא לָהֶם בְּמֹתָם כִּי נֵזֶר אֱלֹהָיו עַל רֹאשׁוֹ.

Numbers 6:1-7
(1) And the LORD spoke unto Moses, saying: (2) Speak unto the children of Israel, and say unto them: When either man or woman shall clearly utter a vow, the vow of a Nazirite, to consecrate himself unto the LORD, (3) he shall abstain from wine and strong drink: he shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat fresh grapes or dried. (4) All the days of his Naziriteship shall he eat nothing that is made of the grape-vine, from the pressed grapes even to the grapestone. (5) All the days of his vow of Naziriteship there shall no razor come upon his head; until the days be fulfilled, in which he consecrate himself unto the LORD, he shall be holy, he shall let the locks of the hair of his head grow long. (6) All the days that he consecrateth himself unto the LORD he shall not come near to a dead body. (7) He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die; because his consecration unto God is upon his head.
Nezirut as an Ideal

במדבר ו׳:ח׳
(ח) כֹּל יְמֵי נִזְרוֹ קָדֹשׁ הוּא לַיהוָה.
Numbers 6:8
(8) All the days of his Naziriteship he is holy unto the LORD.
The Nazir Portrayed in a Negative Light

במדבר ו׳:י״ג-י״ד
(יג) וְזֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר בְּיוֹם מְלֹאת יְמֵי נִזְרוֹ יָבִיא אֹתוֹ אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד. (יד) וְהִקְרִיב אֶת קָרְבָּנוֹ לַיהוָה כֶּבֶשׂ בֶּן שְׁנָתוֹ תָמִים אֶחָד לְעֹלָה וְכַבְשָׂה אַחַת בַּת שְׁנָתָהּ תְּמִימָה לְחַטָּאת וְאַיִל אֶחָד תָּמִים לִשְׁלָמִים.

Numbers 6:13-14
(13) And this is the law of the Nazirite, when the days of his consecration are fulfilled: he shall abring it unto the door of the tent of meeting; (14) and he shall present his offering unto the LORD, one he-lamb of the first year without blemish for a burnt-offering, and one ewe-lamb of the first year without blemish for a sin-offering, and one ram without blemish for peace-offerings,

Ramban, Bamidbar 6:14: Nezirut as a Mitzvah

וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, לא נתפרש. ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת הנזירות, כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלהיו, כענין שאמר (עמוס ב יא) ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, השוה אותו הכתוב לנביא, וכדכתיב (לעיל פסוק ח) כל ימי נזרו קדוש הוא לה’ והנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות העולם

Until now he was separated in sanctity and the service of G-d, and he should therefore have remained separated for ever, continuing all his life to be consecrated and sanctified to G-d, as it is said, I raised up some of your sons for prophets, and your young men for nazirites (Amos 2: 11). Thus Scripture compares the nazirite to a prophet . . . Accordingly, [when he completes the period of his vow and returns to ordinary life] he requires atonement, since he goes back to being defiled by the [material] desires of the world

Nezirut as a Sin

תענית י״א א
אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא סבר כי האי תנא דתניא ר’ אלעזר הקפר ברבי אומר מה תלמוד לומר (במדבר ו, יא) וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין והלא דברים קל וחומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה ר’ אלעזר אומר נקרא קדוש שנאמר (במדבר ו, ה) קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד נקרא קדוש המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה

Taanit 11a

Samuel said: whoever indulges in [voluntary] fasting is called a sinner. This is in accordance with the view of Rabbi Eliezer Hakappar Berebi, who stated: What is the meaning of the phrase (Num. 6: 11), and make atonement for him, because he sinned against the soul (usually translated as “by coming into contact with the dead”). Against which soul did he sin? We must conclude that it refers to denying himself the enjoyment of wine. From this we may infer that if one who denies himself the enjoyment of wine is called a sinner, all the more so one who denies himself the enjoyment of other pleasures of life. It follows that one who keeps fasting is called a sinner.

Is There a Contradiction In the Rambam?

Rambam, Hilchot De’ot 3:1 – Do Not be Overly Righteous

שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן כגון כהני העובדי כוכבים, גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה, המהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש, אמרו חכמים ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה, לפיכך צוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יהא אוסר עצמו בנדרים ובשבועות על דברים המותרים, כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה תורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים, ובכלל הזה אלו שמתענין תמיד אינן בדרך טובה, ואסרו חכמים שיהא אדם מסגף עצמו בתענית, ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהן צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם

A person may say: “Desire, honour and the like are bad paths to follow and remove a person from the world, therefore I will completely separate myself from them and go to the other extreme.” As a result, he does not eat meat or drink wine or take a wife or live in a decent house or wear decent clothing . . . This too is bad, and it is forbidden to choose this way. Whoever does so is called a sinner. Indeed G-d says about the nazirite: “He [the priest] shall make atonement for him because he sinned against the soul.” The sages said: If the nazirite, who only abstained from wine, needs atonement, how much more does one who abstains from all [legitimate pleasures] need atonement.Therefore the sages commanded that a person only abstain from things forbidden by the Torah alone . . . Concerning these things and others like them, Solomon commanded, saying: “Do not be overly righteous or over-wise. Why should you destroy yourself?” (Eccles. 7: 16)

Rambam, Hilchot Nezirut, 10:14 – Nezriut as a Mitzvah

האומר הריני נזיר אם אעשה כך וכך או אם לא אעשה וכיוצא בזה הרי זה רשע ונזירות כזו מנזירות רשעים הוא, אבל הנודר לה’ דרך קדושה הרי זה נאה ומשובח ועל זה נאמר נזר אלהיו על ראשו קדש הוא לה’, ושקלו הכתוב כנביא (שנאמר) ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים

Whoever vows to G-d [to become a nazirite] by way of holiness, does well and is praiseworthy. Of such a person, Scriptures says, His consecration to G-d is upon his head . . . he is holy to the Lord. Indeed Scripture considers him the equal of a prophet, for it says I raised up some of your sons for prophets and your young men for nazirites.

How Do We Settle This Seeming Contradiction?

Rabbi Jonathan Sacks, Covenant & Conversation

Moral life is not always simple: a matter of black and white, good and evil, right and wrong. It usually is, but not always. Viewed from the perspective of personal perfection, the nazirite is good and holy. But from the perspective of Jewish faith as a whole, such a life is not an ideal. Judaism wants us to celebrate life, not retreat from it… It is holy to retreat from the world and its challenges – but holier still to engage with them.

Parashat Nasso / פרשת נשא

Next read in the Diaspora on 30 May 2015. Parashat Nasso is the 35th weekly Torah portion in the annual Jewish cycle of Torah reading.

NASO

21 And the Lord spake with Mosheh, saying: 22 Take the account of the sons of Gershon also, after the house of their fathers, by their families; 23 from thirty years and upwards to fifty years shalt thou number them, of all who come by companies to perform service in the tabernacle of ordinance. 24 This is the service of the family of Gershon, to serve and to carry. 25 And they shall carry the curtains of the tabernacle, and the tent of the tabernacle of ordinance, its covering, and the covering of hyacinth which is over it above, and the hanging for the door of the tabernacle of ordinance; 26 and the curtains of the court, and the hanging that is at the entrance of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service; and with all that is delivered to them they shall perform their service. 27 By the word of Aharon and his sons shall be all the service of the Beni Gershon, with all their burdens, and all their employment; and you shall appoint them in charge with all their burdens. 28 This is the service of the family of the Beni Gershon in the tabernacle of ordinance, and their charge shall be under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

29 The sons of Merari number thou after the families of their father’s house; 30 from a son of thirty years and upward unto fifty years, shalt thou number them, of all who come by companies to perform the service of the tabernacle of ordinance. 31 And this is the charge of their burthen of all the service in the tabernacle of ordinance; the boards of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and their bases; 32 and the columns of the court round about, their bases, pins, and cords of all the instruments of all their service; and by their names you shall number the instruments of the charge of their burthen. 33 This is the ministry of the family of the Beni Merari, after all their service in the tabernacle of ordinance under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

34 And Mosheh and Aharon and the chiefs of the congregation numbered the sons of Kehath, by their families, and by the house of their fathers; 35 from a son of thirty years and upward to fifty years; every one who came with the band to the service in the tabernacle of ordinance. 36 And they who were numbered of them by their families, were two thousand seven hundred and fifty. 37 These are the numbered of the family of Kehath, every one serving in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered upon the Word of the Lord, by the hand of Mosheh.

38 And the numbered of the sons of Gershon after the families of their father’s house, 39 from thirty years and upwards to fifty years, every one who cometh with the band to the service of the tabernacle of ordinance, 40 even those who were numbered of them by their families of their father’s house, were two thousand six hundred and thirty. 41 These are the numbered of the Beni Gershon, every one who did service in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord.

42 And the numbered of the Beni Merari, by the families of their father’s house, 43 from thirty years and upward to fifty years, all who come by bands to serve in the tabernacle of ordinance, 44 even they who were numbered by their families, were three thousand and two hundred. 45 These are they who were numbered in the families of the Beni Merari, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord, by the hand of Mosheh. 46 All the numbered ones of the Levites whom Mosheh and Aharon and the chiefs of Israel numbered, by their families, and by the house of their fathers, 47 from thirty years and upward to fifty years, all who came to minister the ministry of the service, and the work of carrying in the tabernacle of ordinance, 48 even the numbered of them were eight thousand five hundred and eighty. 49 Upon the Word of the Lord they were numbered by the hand of Mosheh; every man according to his service and his burthen they were numbered, as the Lord commanded Mosheh.

NUMBERS 5 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Command the sons of Israel to send away from the camp every one who is leprous, and every one who hath an issue, and every one who is defiled with the pollution of the life of man: 3 from male to female you shall send them away, that they defile not their camps; for My Shekinah dwelleth among you. 4 And the sons of Israel did so; as the Lord spake with Mosheh, so did the sons of Israel.

5 And the Lord spake with Mosheh, saying: 6 When a man or a woman hath committed any of the sins of mankind to prevaricate prevarication before the Lord, and that man hath become guilty; 7 they shall make confession of the sin which they have committed, and restore the principal of (the property of) the trespass, and add a fifth part thereto, and give to him against whom the sin was committed; 8 but if the man (hath deceased, or) hath no kinsman unto whom the trespass should be returned, let the trespass be restored before the Lord unto the priest, besides the ram of atonement which shall be offered to atone for him. 9 And all separated things of all the consecrations of the sons of Israel which are offered by the priest are his. 10 And the consecrated tenths of every man shall be his, and whatsoever a man giveth unto the priest shall be his.

11 And the Lord spake with Mosheh, saying: 12 Speak with the sons of Israel, and say to them: If a man’s wife go astray and prevaricate against him prevarication, 13 and a man lie with her, and it be hidden from her husband’s eyes, and she be contaminated, and there be no witness against her, and she be not convicted (or apprehended); 14 but the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife that she hath been defiled; or the spirit of jealousy come upon him, and he become jealous of his wife, though she be not defiled; 15 then shall the man bring his wife to the priest, and bring her offering for her, a tenth part of three seins of barley flour; he shall pour no oil thereon, nor put frankincense upon it, because it is a mincha of jealousy, a mincha of remembrance, bringing sins to remembrance. 16 And the priest shall bring her near, and make her stand before the Lord. 17 And the priest shall take water from the laver in an earthen vessel. And the priest shall take from the dust which is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. 18 And the priest shall make the woman stand before the Lord, and shall uncover the woman’s head, and put the mincha of remembrance, the mincha of jealousy, upon her hands; and in the priest’s hand shall be the bitter waters of cursing.(7)

19 And the priest shall adjure her, and say to the woman: If no man hath lain with thee, and if thou hast not gone astray to uncleanness (with another) instead of thy husband, be thou unhurt (zakaah, innocent, clean) from these bitter waters of cursing. 20 But if thou hast gone astray (to another) instead of thy husband, and art defiled; and another man hath lain with thee, besides thy husband, the priest shall adjure the woman by the oath of the curse; 21 and the priest shall say to the woman: The Lord set thee for a curse and an execration in the midst of thy people, by the Lord making thy thigh to be corrupt, and thy bowels to swell. 22 And these waters of cursing shall enter thy inside, to make thy bowels to swell, and thy thigh to become corrupt.

And the woman shall say, Amen, Amen!

23 And the priest shall write these maledictions upon a book,(8) and shall wash them out with the bitter waters. 24 And he shall make the woman to drink the bitter waters of cursing; and the waters of the curse shall enter into her unto bitterness.

25 And the priest shall take from the woman’s hand the mincha of jealousy; and wave the mincha before the Lord, and offer it upon the altar. 26 And the priest shall take with a full hand from the mincha the memorial of it, and burn it upon the altar; and afterward the woman shall drink the water.

27 And when he hath made her drink the water, it shall be that if she hath been defiled and hath wrought perverseness with her husband, the waters of the execration will enter into her with bitterness, and her bowels will swell, and her thigh become corrupt: and the woman shall be for an execration among her people.

28 But if the woman hath not been defiled, but is innocent, they shall enter harmlessly, and she shall conceive with conception.

29 This is the law of jealousy, when a woman hath gone astray from her husband, 30 or when the spirit of jealousy passeth upon a man, and he become jealous of his wife. He shall make the wife stand before the Lord; and the priest shall do for him (according to) all this law. 31 And the man shall be innocent from guilt,(9) but the woman shall bear her sin.

NUMBERS 6 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Speak with the children of Israel, and say to them: When a man or a woman would be separated by a vow of the Nazira, to be devoted before the Lord; 3 he shall abstain from wine, (whether) new or old; vinegar of new wine or vinegar of old wine he may not drink; neither of anything expressed from grapes may he drink; nor of grapes, either fresh or dried, may he eat. 4 All the days of his nazirate he may not eat of aught that is produced by the vine (wine tree), from its kernels to its expressed juice. 5 All the days of his nazir-vow a razor shall not pass upon his head; until the days be fulfilled which he should devote before the Lord, he shall be consecrate; he shall let the hair of his head grow 6 all the days of his vow before the Lord; he shall come near no dead person: 7 for his father or his mother, for his brother or his sister, should they die, he shall not make himself unclean; because the consecration(10) of Eloha is upon his head: 8 all the days of his nazirhood shall he be consecrate before the Lord.

9 And if any one with him die suddenly (to him) unawares, and he defile the head of his vow, let him shave his head on the day of his purification, on the seventh day let him shave it: 10 and on the eighth day let him bring two turtle-doves or two young pigeons unto the priest, to the door of the tabernacle of ordinance. 11 And let the priest make one a sin offering, and one a burnt offering, to atone for him; for that he had sinned by the dead; and let him consecrate his head, (anew) on that day. 12 And he shall devote before the Lord the days of his nazirhood, and bring a lamb of the year for a trespass offering: but the former days have been in vain, because he hath defiled his vow.

13 And this is the law of the Nazirite on the day that the days of his vow are fulfilled. He shall be brought to the door of the tabernacle of ordinance; 14 and shall present his oblation before the Lord, a lamb of the year, one unblemished, for a burnt offering, and one ewe lamb of the year, unblemished, for a sin offering; and one ram unblemished for a consecrated oblation; 15 and a basket of unleavened bread, cakes of flour mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, their minchas and their libations. 16 And the priest shall present them before the Lord; and make the sin offering and the burnt offering, 17 and the ram he shall make a consecrated oblation before the Lord with the basket of unleavened cakes; and the priest shall make the mincha, and the libation therewith.

18 And let the Nazirite, at the door of the tabernacle of ordinance, shave his consecrated head; and take the hair of his consecrated head and lay it upon the fire which is under the cauldron, for the peace offerings. 19 And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, and one of the unleavened cakes from the basket, and one unleavened wafer, and put (them) upon the hands of the Nazirite after the shaving of his consecration. 20 And the priest shall uplift them, an elevation before the Lord. It shall be dedicated to the priest, with the breast of the elevation, and the shoulder of the separation; and after that the Nazirite may drink wine.

21 This is the law of the Nazirite, who hath vowed his oblation before the Lord, for his consecration, besides those which may come to his hand; according to the vow which he hath vowed, so shall he do according to the law of his consecration.

22 And the Lord spake with Mosheh, saying: 23 Speak with Aharon and with his sons, saying: Thus shall you bless the children of Israel, and shall say unto them:

24 The Lord bless thee and keep thee. 25 The Lord make His Shekinah to shine upon thee, and be merciful to thee. 26 The Lord turn away His displeasure from thee, and bestow upon thee peace.(11)

27 And they shall bestow the benediction of My Name upon the sons of Israel, and I will bless them.

NUMBERS 7 (ONKELOS) — 1 And it was on the day when Mosheh had completed to set up the tabernacle, and to anoint it, and to consecrate it, and all its vessels, and had anointed and sanctified them, 2 that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, the chiefs of the tribes, who had been appointed over them who were numbered, came near, 3 and brought their oblations before the Lord. Six covered waggons and twelve oxen; a waggon for two of the princes, and an ox for each one: and they brought them before the tabernacle.

4 And the Lord spake to Mosheh, saying: 5 Take (the waggons) from them, that they may be for the work of the service of the tabernacle of ordinance; and thou shalt give them to the Levites, to each man according to the need of his work.(12) 6 And Mosheh took the waggons and the oxen, and gave them to the Levites. 7 Two waggons and four oxen gave he to the sons of Gershon, according to the need of their work; 8 and four waggons and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to the need of their work, by the hand of Ithamar bar Aharon the priest. 9 But to the sons of Kehath he gave not, because they had the work of the sanctuary, and carried upon their shoulders.

10 And the princes offered at the dedication (chanucha) of the altar on the day that they anointed it, and the princes presented their oblations before the altar. 11 And the Lord said to Mosheh, One prince shall offer, on each day of the dedication of the altar.

12 And he who offered his oblation on the first day was Nachshon bar Aminadab, of the tribe of Jehudah. 13 And his offering was, one bowl of silver, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, seventy shekels in weight, in shekels of the sanctuary; both of them filled with flour, mingled with oil, for a mincha; 14 one pan (censer) weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 15 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering; 16 one kid of the goats for a sin offering; 17 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nachshon bar Aminadab.

18 On the second day offered Nethanel bar Zuar, prince of the tribe of Issakar. 19 He offered his oblation,—one silver bowl, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, its weight seventy shekels, in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 20 one pan weighing ten shekels; it was of gold, full of fragrant incense; 21 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 22 one kid of the goats for a sin offering; 23 and for a sacrifice of consecrated things, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nethanel bar Zuar.

24 On the third day, the prince of the Beni Zebulon, Eliab bar Chelon. 25 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels; one silver vase, its weight seventy shekels in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 26 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 27 one young bullock, one lamb of the year for a burnt offering, 28 one kid of the goats for a sin offering; 29 and for consecrated offerings, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eliab bar Chelon.

30 On the fourth day the prince of the sons of Reuben, Elizur bar Shedeur. 31 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 32 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 33 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 34 one kid of the goats for a sin offering; 35 and for the consecrated oblation, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elizur bar Shedeur.

36 On the fifth day the prince of the Beni Shemeon, Shelumiel bar Zurishaddai. 37 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels was its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 38 one pan weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 39 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 40 one kid of the goats for a sin offering; 41 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Shelumiel bar Zurishaddai.

42 On the sixth day the prince of the sons of Gad, Eljasaph bar Dehuel. 43 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 44 one pan weighing ten shekels of gold, full of fragrant incense; 45 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 46 one kid of the goats for a sin offering; 47 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eljasaph bar Dehuel.

48 On the seventh day the prince of the sons of Ephraim, Elishama bar Ammihud. 49 His offering, one silver bowl weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 50 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 51 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 52 one kid of the goats for a sin offering; 53 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elishama bar Ammihud.

54 On the eighth day the prince of the Beni Menashe, Gamliel bar Phedazur. 55 His offering, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 56 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 57 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 58 one kid of the goats for a sin offering; 59 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Gamliel bar Phedazur.

60 On the ninth day the prince of the sons of Benyamin, Abidan bar Gideoni. 61 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 62 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 63 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 64 one kid of the goats for a sin offering; 65 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Abidan bar Gideoni.

66 On the tenth day the prince of the sons of Dan, Achiezer bar Amishaddai. 67 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 68 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 69 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 70 one kid of the goats for a sin offering; 71 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achiezer bar Amishaddai.

72 On the eleventh day the prince of the Beni Asher, Phagiel bar Akran. 73 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 74 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 75 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 76 one kid of the goats for a sin offering; 77 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Phagiel bar Akran.

78 On the twelfth day, the prince of the Beni Naphtali, Achira bar Enan. 79 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 80 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 81 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 82 one kid of the goats for a sin offering; 83 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achira bar Enan.

84 This was the dedication of the altar, on the day that they anointed it. By the princes of Israel (were offered) twelve silver bowls, twelve silver vases, twelve golden censers; 85 one hundred and thirty shekels was the weight of one silver bowl, and severity that of one silver vase: all the silver vessels weighed two thousand four hundred shekels in shekels of the sanctuary. 86 The golden censers were twelve, full of fragrant incense, weighing each ten shekels; the weight of the censers was, in shekels of the sanctuary, all the gold of the censers one hundred and twenty (shekels). 87 All the bullocks for the burnt offering were twelve bullocks, rams twelve, lambs of the year twelve, and their minchas. And for the sin offering twelve kids of the goats. 88 And all the oxen for consecrated victims were twenty-four oxen, rams sixty, goats sixty, lambs of the year sixty. This was the Dedication of the Altar after they had anointed it.

89 And when Mosheh had gone into the tabernacle of ordinance to speak with Him, then heard he the Voice of Him who spake with him from above the Mercy Seat over the Ark of the Testimony, between the two Kerubaia; and He spake unto him.

SECTION XXXV.NASO.

21 And the Lord spake with Mosheh, saying: 22 Take the account of the sons of Gershon also, after the house of their fathers, by their families; 23 from thirty years and upwards to fifty years shalt thou number them, of all who come by companies to perform service in the tabernacle of ordinance. 24 This is the service of the family of Gershon, to serve and to carry. 25 And they shall carry the curtains of the tabernacle, and the tent of the tabernacle of ordinance, its covering, and the covering of hyacinth which is over it above, and the hanging for the door of the tabernacle of ordinance; 26 and the curtains of the court, and the hanging that is at the entrance of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service; and with all that is delivered to them they shall perform their service. 27 By the word of Aharon and his sons shall be all the service of the Beni Gershon, with all their burdens, and all their employment; and you shall appoint them in charge with all their burdens. 28 This is the service of the family of the Beni Gershon in the tabernacle of ordinance, and their charge shall be under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

29 The sons of Merari number thou after the families of their father’s house; 30 from a son of thirty years and upward unto fifty years, shalt thou number them, of all who come by companies to perform the service of the tabernacle of ordinance. 31 And this is the charge of their burthen of all the service in the tabernacle of ordinance; the boards of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and their bases; 32 and the columns of the court round about, their bases, pins, and cords of all the instruments of all their service; and by their names you shall number the instruments of the charge of their burthen. 33 This is the ministry of the family of the Beni Merari, after all their service in the tabernacle of ordinance under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

34 And Mosheh and Aharon and the chiefs of the congregation numbered the sons of Kehath, by their families, and by the house of their fathers; 35 from a son of thirty years and upward to fifty years; every one who came with the band to the service in the tabernacle of ordinance. 36 And they who were numbered of them by their families, were two thousand seven hundred and fifty. 37 These are the numbered of the family of Kehath, every one serving in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered upon the Word of the Lord, by the hand of Mosheh.

38 And the numbered of the sons of Gershon after the families of their father’s house, 39 from thirty years and upwards to fifty years, every one who cometh with the band to the service of the tabernacle of ordinance, 40 even those who were numbered of them by their families of their father’s house, were two thousand six hundred and thirty. 41 These are the numbered of the Beni Gershon, every one who did service in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord.

42 And the numbered of the Beni Merari, by the families of their father’s house, 43 from thirty years and upward to fifty years, all who come by bands to serve in the tabernacle of ordinance, 44 even they who were numbered by their families, were three thousand and two hundred. 45 These are they who were numbered in the families of the Beni Merari, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord, by the hand of Mosheh. 46 All the numbered ones of the Levites whom Mosheh and Aharon and the chiefs of Israel numbered, by their families, and by the house of their fathers, 47 from thirty years and upward to fifty years, all who came to minister the ministry of the service, and the work of carrying in the tabernacle of ordinance, 48 even the numbered of them were eight thousand five hundred and eighty. 49 Upon the Word of the Lord they were numbered by the hand of Mosheh; every man according to his service and his burthen they were numbered, as the Lord commanded Mosheh.

NUMBERS 5 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Command the sons of Israel to send away from the camp every one who is leprous, and every one who hath an issue, and every one who is defiled with the pollution of the life of man: 3 from male to female you shall send them away, that they defile not their camps; for My Shekinah dwelleth among you. 4 And the sons of Israel did so; as the Lord spake with Mosheh, so did the sons of Israel.

5 And the Lord spake with Mosheh, saying: 6 When a man or a woman hath committed any of the sins of mankind to prevaricate prevarication before the Lord, and that man hath become guilty; 7 they shall make confession of the sin which they have committed, and restore the principal of (the property of) the trespass, and add a fifth part thereto, and give to him against whom the sin was committed; 8 but if the man (hath deceased, or) hath no kinsman unto whom the trespass should be returned, let the trespass be restored before the Lord unto the priest, besides the ram of atonement which shall be offered to atone for him. 9 And all separated things of all the consecrations of the sons of Israel which are offered by the priest are his. 10 And the consecrated tenths of every man shall be his, and whatsoever a man giveth unto the priest shall be his.

11 And the Lord spake with Mosheh, saying: 12 Speak with the sons of Israel, and say to them: If a man’s wife go astray and prevaricate against him prevarication, 13 and a man lie with her, and it be hidden from her husband’s eyes, and she be contaminated, and there be no witness against her, and she be not convicted (or apprehended); 14 but the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife that she hath been defiled; or the spirit of jealousy come upon him, and he become jealous of his wife, though she be not defiled; 15 then shall the man bring his wife to the priest, and bring her offering for her, a tenth part of three seins of barley flour; he shall pour no oil thereon, nor put frankincense upon it, because it is a mincha of jealousy, a mincha of remembrance, bringing sins to remembrance. 16 And the priest shall bring her near, and make her stand before the Lord. 17 And the priest shall take water from the laver in an earthen vessel. And the priest shall take from the dust which is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. 18 And the priest shall make the woman stand before the Lord, and shall uncover the woman’s head, and put the mincha of remembrance, the mincha of jealousy, upon her hands; and in the priest’s hand shall be the bitter waters of cursing.(7)

19 And the priest shall adjure her, and say to the woman: If no man hath lain with thee, and if thou hast not gone astray to uncleanness (with another) instead of thy husband, be thou unhurt (zakaah, innocent, clean) from these bitter waters of cursing. 20 But if thou hast gone astray (to another) instead of thy husband, and art defiled; and another man hath lain with thee, besides thy husband, the priest shall adjure the woman by the oath of the curse; 21 and the priest shall say to the woman: The Lord set thee for a curse and an execration in the midst of thy people, by the Lord making thy thigh to be corrupt, and thy bowels to swell. 22 And these waters of cursing shall enter thy inside, to make thy bowels to swell, and thy thigh to become corrupt.

And the woman shall say, Amen, Amen!

23 And the priest shall write these maledictions upon a book,(8) and shall wash them out with the bitter waters. 24 And he shall make the woman to drink the bitter waters of cursing; and the waters of the curse shall enter into her unto bitterness.

25 And the priest shall take from the woman’s hand the mincha of jealousy; and wave the mincha before the Lord, and offer it upon the altar. 26 And the priest shall take with a full hand from the mincha the memorial of it, and burn it upon the altar; and afterward the woman shall drink the water.

27 And when he hath made her drink the water, it shall be that if she hath been defiled and hath wrought perverseness with her husband, the waters of the execration will enter into her with bitterness, and her bowels will swell, and her thigh become corrupt: and the woman shall be for an execration among her people.

28 But if the woman hath not been defiled, but is innocent, they shall enter harmlessly, and she shall conceive with conception.

29 This is the law of jealousy, when a woman hath gone astray from her husband, 30 or when the spirit of jealousy passeth upon a man, and he become jealous of his wife. He shall make the wife stand before the Lord; and the priest shall do for him (according to) all this law. 31 And the man shall be innocent from guilt,(9) but the woman shall bear her sin.

NUMBERS 6 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Speak with the children of Israel, and say to them: When a man or a woman would be separated by a vow of the Nazira, to be devoted before the Lord; 3 he shall abstain from wine, (whether) new or old; vinegar of new wine or vinegar of old wine he may not drink; neither of anything expressed from grapes may he drink; nor of grapes, either fresh or dried, may he eat. 4 All the days of his nazirate he may not eat of aught that is produced by the vine (wine tree), from its kernels to its expressed juice. 5 All the days of his nazir-vow a razor shall not pass upon his head; until the days be fulfilled which he should devote before the Lord, he shall be consecrate; he shall let the hair of his head grow 6 all the days of his vow before the Lord; he shall come near no dead person: 7 for his father or his mother, for his brother or his sister, should they die, he shall not make himself unclean; because the consecration(10) of Eloha is upon his head: 8 all the days of his nazirhood shall he be consecrate before the Lord.

9 And if any one with him die suddenly (to him) unawares, and he defile the head of his vow, let him shave his head on the day of his purification, on the seventh day let him shave it: 10 and on the eighth day let him bring two turtle-doves or two young pigeons unto the priest, to the door of the tabernacle of ordinance. 11 And let the priest make one a sin offering, and one a burnt offering, to atone for him; for that he had sinned by the dead; and let him consecrate his head, (anew) on that day. 12 And he shall devote before the Lord the days of his nazirhood, and bring a lamb of the year for a trespass offering: but the former days have been in vain, because he hath defiled his vow.

13 And this is the law of the Nazirite on the day that the days of his vow are fulfilled. He shall be brought to the door of the tabernacle of ordinance; 14 and shall present his oblation before the Lord, a lamb of the year, one unblemished, for a burnt offering, and one ewe lamb of the year, unblemished, for a sin offering; and one ram unblemished for a consecrated oblation; 15 and a basket of unleavened bread, cakes of flour mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, their minchas and their libations. 16 And the priest shall present them before the Lord; and make the sin offering and the burnt offering, 17 and the ram he shall make a consecrated oblation before the Lord with the basket of unleavened cakes; and the priest shall make the mincha, and the libation therewith.

18 And let the Nazirite, at the door of the tabernacle of ordinance, shave his consecrated head; and take the hair of his consecrated head and lay it upon the fire which is under the cauldron, for the peace offerings. 19 And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, and one of the unleavened cakes from the basket, and one unleavened wafer, and put (them) upon the hands of the Nazirite after the shaving of his consecration. 20 And the priest shall uplift them, an elevation before the Lord. It shall be dedicated to the priest, with the breast of the elevation, and the shoulder of the separation; and after that the Nazirite may drink wine.

21 This is the law of the Nazirite, who hath vowed his oblation before the Lord, for his consecration, besides those which may come to his hand; according to the vow which he hath vowed, so shall he do according to the law of his consecration.

22 And the Lord spake with Mosheh, saying: 23 Speak with Aharon and with his sons, saying: Thus shall you bless the children of Israel, and shall say unto them:

24 The Lord bless thee and keep thee. 25 The Lord make His Shekinah to shine upon thee, and be merciful to thee. 26 The Lord turn away His displeasure from thee, and bestow upon thee peace.(11)

27 And they shall bestow the benediction of My Name upon the sons of Israel, and I will bless them.

NUMBERS 7 (ONKELOS) — 1 And it was on the day when Mosheh had completed to set up the tabernacle, and to anoint it, and to consecrate it, and all its vessels, and had anointed and sanctified them, 2 that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, the chiefs of the tribes, who had been appointed over them who were numbered, came near, 3 and brought their oblations before the Lord. Six covered waggons and twelve oxen; a waggon for two of the princes, and an ox for each one: and they brought them before the tabernacle.

4 And the Lord spake to Mosheh, saying: 5 Take (the waggons) from them, that they may be for the work of the service of the tabernacle of ordinance; and thou shalt give them to the Levites, to each man according to the need of his work.(12) 6 And Mosheh took the waggons and the oxen, and gave them to the Levites. 7 Two waggons and four oxen gave he to the sons of Gershon, according to the need of their work; 8 and four waggons and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to the need of their work, by the hand of Ithamar bar Aharon the priest. 9 But to the sons of Kehath he gave not, because they had the work of the sanctuary, and carried upon their shoulders.

10 And the princes offered at the dedication (chanucha) of the altar on the day that they anointed it, and the princes presented their oblations before the altar. 11 And the Lord said to Mosheh, One prince shall offer, on each day of the dedication of the altar.

12 And he who offered his oblation on the first day was Nachshon bar Aminadab, of the tribe of Jehudah. 13 And his offering was, one bowl of silver, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, seventy shekels in weight, in shekels of the sanctuary; both of them filled with flour, mingled with oil, for a mincha; 14 one pan (censer) weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 15 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering; 16 one kid of the goats for a sin offering; 17 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nachshon bar Aminadab.

18 On the second day offered Nethanel bar Zuar, prince of the tribe of Issakar. 19 He offered his oblation,—one silver bowl, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, its weight seventy shekels, in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 20 one pan weighing ten shekels; it was of gold, full of fragrant incense; 21 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 22 one kid of the goats for a sin offering; 23 and for a sacrifice of consecrated things, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nethanel bar Zuar.

24 On the third day, the prince of the Beni Zebulon, Eliab bar Chelon. 25 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels; one silver vase, its weight seventy shekels in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 26 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 27 one young bullock, one lamb of the year for a burnt offering, 28 one kid of the goats for a sin offering; 29 and for consecrated offerings, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eliab bar Chelon.

30 On the fourth day the prince of the sons of Reuben, Elizur bar Shedeur. 31 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 32 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 33 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 34 one kid of the goats for a sin offering; 35 and for the consecrated oblation, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elizur bar Shedeur.

36 On the fifth day the prince of the Beni Shemeon, Shelumiel bar Zurishaddai. 37 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels was its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 38 one pan weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 39 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 40 one kid of the goats for a sin offering; 41 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Shelumiel bar Zurishaddai.

42 On the sixth day the prince of the sons of Gad, Eljasaph bar Dehuel. 43 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 44 one pan weighing ten shekels of gold, full of fragrant incense; 45 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 46 one kid of the goats for a sin offering; 47 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eljasaph bar Dehuel.

48 On the seventh day the prince of the sons of Ephraim, Elishama bar Ammihud. 49 His offering, one silver bowl weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 50 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 51 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 52 one kid of the goats for a sin offering; 53 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elishama bar Ammihud.

54 On the eighth day the prince of the Beni Menashe, Gamliel bar Phedazur. 55 His offering, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 56 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 57 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 58 one kid of the goats for a sin offering; 59 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Gamliel bar Phedazur.

60 On the ninth day the prince of the sons of Benyamin, Abidan bar Gideoni. 61 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 62 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 63 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 64 one kid of the goats for a sin offering; 65 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Abidan bar Gideoni.

66 On the tenth day the prince of the sons of Dan, Achiezer bar Amishaddai. 67 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 68 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 69 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 70 one kid of the goats for a sin offering; 71 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achiezer bar Amishaddai.

72 On the eleventh day the prince of the Beni Asher, Phagiel bar Akran. 73 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 74 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 75 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 76 one kid of the goats for a sin offering; 77 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Phagiel bar Akran.

78 On the twelfth day, the prince of the Beni Naphtali, Achira bar Enan. 79 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 80 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 81 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 82 one kid of the goats for a sin offering; 83 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achira bar Enan.

84 This was the dedication of the altar, on the day that they anointed it. By the princes of Israel (were offered) twelve silver bowls, twelve silver vases, twelve golden censers; 85 one hundred and thirty shekels was the weight of one silver bowl, and severity that of one silver vase: all the silver vessels weighed two thousand four hundred shekels in shekels of the sanctuary. 86 The golden censers were twelve, full of fragrant incense, weighing each ten shekels; the weight of the censers was, in shekels of the sanctuary, all the gold of the censers one hundred and twenty (shekels). 87 All the bullocks for the burnt offering were twelve bullocks, rams twelve, lambs of the year twelve, and their minchas. And for the sin offering twelve kids of the goats. 88 And all the oxen for consecrated victims were twenty-four oxen, rams sixty, goats sixty, lambs of the year sixty. This was the Dedication of the Altar after they had anointed it.

SECTION XXXV.NASO.

21 And the Lord spake with Mosheh, saying: 22 Take the account of the sons of Gershon also, after the house of their fathers, by their families; 23 from thirty years and upwards to fifty years shalt thou number them, of all who come by companies to perform service in the tabernacle of ordinance. 24 This is the service of the family of Gershon, to serve and to carry. 25 And they shall carry the curtains of the tabernacle, and the tent of the tabernacle of ordinance, its covering, and the covering of hyacinth which is over it above, and the hanging for the door of the tabernacle of ordinance; 26 and the curtains of the court, and the hanging that is at the entrance of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service; and with all that is delivered to them they shall perform their service. 27 By the word of Aharon and his sons shall be all the service of the Beni Gershon, with all their burdens, and all their employment; and you shall appoint them in charge with all their burdens. 28 This is the service of the family of the Beni Gershon in the tabernacle of ordinance, and their charge shall be under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

29 The sons of Merari number thou after the families of their father’s house; 30 from a son of thirty years and upward unto fifty years, shalt thou number them, of all who come by companies to perform the service of the tabernacle of ordinance. 31 And this is the charge of their burthen of all the service in the tabernacle of ordinance; the boards of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and their bases; 32 and the columns of the court round about, their bases, pins, and cords of all the instruments of all their service; and by their names you shall number the instruments of the charge of their burthen. 33 This is the ministry of the family of the Beni Merari, after all their service in the tabernacle of ordinance under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

34 And Mosheh and Aharon and the chiefs of the congregation numbered the sons of Kehath, by their families, and by the house of their fathers; 35 from a son of thirty years and upward to fifty years; every one who came with the band to the service in the tabernacle of ordinance. 36 And they who were numbered of them by their families, were two thousand seven hundred and fifty. 37 These are the numbered of the family of Kehath, every one serving in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered upon the Word of the Lord, by the hand of Mosheh.

38 And the numbered of the sons of Gershon after the families of their father’s house, 39 from thirty years and upwards to fifty years, every one who cometh with the band to the service of the tabernacle of ordinance, 40 even those who were numbered of them by their families of their father’s house, were two thousand six hundred and thirty. 41 These are the numbered of the Beni Gershon, every one who did service in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord.

42 And the numbered of the Beni Merari, by the families of their father’s house, 43 from thirty years and upward to fifty years, all who come by bands to serve in the tabernacle of ordinance, 44 even they who were numbered by their families, were three thousand and two hundred. 45 These are they who were numbered in the families of the Beni Merari, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord, by the hand of Mosheh. 46 All the numbered ones of the Levites whom Mosheh and Aharon and the chiefs of Israel numbered, by their families, and by the house of their fathers, 47 from thirty years and upward to fifty years, all who came to minister the ministry of the service, and the work of carrying in the tabernacle of ordinance, 48 even the numbered of them were eight thousand five hundred and eighty. 49 Upon the Word of the Lord they were numbered by the hand of Mosheh; every man according to his service and his burthen they were numbered, as the Lord commanded Mosheh.

NUMBERS 5 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Command the sons of Israel to send away from the camp every one who is leprous, and every one who hath an issue, and every one who is defiled with the pollution of the life of man: 3 from male to female you shall send them away, that they defile not their camps; for My Shekinah dwelleth among you. 4 And the sons of Israel did so; as the Lord spake with Mosheh, so did the sons of Israel.

5 And the Lord spake with Mosheh, saying: 6 When a man or a woman hath committed any of the sins of mankind to prevaricate prevarication before the Lord, and that man hath become guilty; 7 they shall make confession of the sin which they have committed, and restore the principal of (the property of) the trespass, and add a fifth part thereto, and give to him against whom the sin was committed; 8 but if the man (hath deceased, or) hath no kinsman unto whom the trespass should be returned, let the trespass be restored before the Lord unto the priest, besides the ram of atonement which shall be offered to atone for him. 9 And all separated things of all the consecrations of the sons of Israel which are offered by the priest are his. 10 And the consecrated tenths of every man shall be his, and whatsoever a man giveth unto the priest shall be his.

11 And the Lord spake with Mosheh, saying: 12 Speak with the sons of Israel, and say to them: If a man’s wife go astray and prevaricate against him prevarication, 13 and a man lie with her, and it be hidden from her husband’s eyes, and she be contaminated, and there be no witness against her, and she be not convicted (or apprehended); 14 but the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife that she hath been defiled; or the spirit of jealousy come upon him, and he become jealous of his wife, though she be not defiled; 15 then shall the man bring his wife to the priest, and bring her offering for her, a tenth part of three seins of barley flour; he shall pour no oil thereon, nor put frankincense upon it, because it is a mincha of jealousy, a mincha of remembrance, bringing sins to remembrance. 16 And the priest shall bring her near, and make her stand before the Lord. 17 And the priest shall take water from the laver in an earthen vessel. And the priest shall take from the dust which is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. 18 And the priest shall make the woman stand before the Lord, and shall uncover the woman’s head, and put the mincha of remembrance, the mincha of jealousy, upon her hands; and in the priest’s hand shall be the bitter waters of cursing.(7)

19 And the priest shall adjure her, and say to the woman: If no man hath lain with thee, and if thou hast not gone astray to uncleanness (with another) instead of thy husband, be thou unhurt (zakaah, innocent, clean) from these bitter waters of cursing. 20 But if thou hast gone astray (to another) instead of thy husband, and art defiled; and another man hath lain with thee, besides thy husband, the priest shall adjure the woman by the oath of the curse; 21 and the priest shall say to the woman: The Lord set thee for a curse and an execration in the midst of thy people, by the Lord making thy thigh to be corrupt, and thy bowels to swell. 22 And these waters of cursing shall enter thy inside, to make thy bowels to swell, and thy thigh to become corrupt.

And the woman shall say, Amen, Amen!

23 And the priest shall write these maledictions upon a book,(8) and shall wash them out with the bitter waters. 24 And he shall make the woman to drink the bitter waters of cursing; and the waters of the curse shall enter into her unto bitterness.

25 And the priest shall take from the woman’s hand the mincha of jealousy; and wave the mincha before the Lord, and offer it upon the altar. 26 And the priest shall take with a full hand from the mincha the memorial of it, and burn it upon the altar; and afterward the woman shall drink the water.

27 And when he hath made her drink the water, it shall be that if she hath been defiled and hath wrought perverseness with her husband, the waters of the execration will enter into her with bitterness, and her bowels will swell, and her thigh become corrupt: and the woman shall be for an execration among her people.

28 But if the woman hath not been defiled, but is innocent, they shall enter harmlessly, and she shall conceive with conception.

29 This is the law of jealousy, when a woman hath gone astray from her husband, 30 or when the spirit of jealousy passeth upon a man, and he become jealous of his wife. He shall make the wife stand before the Lord; and the priest shall do for him (according to) all this law. 31 And the man shall be innocent from guilt,(9) but the woman shall bear her sin.

NUMBERS 6 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Speak with the children of Israel, and say to them: When a man or a woman would be separated by a vow of the Nazira, to be devoted before the Lord; 3 he shall abstain from wine, (whether) new or old; vinegar of new wine or vinegar of old wine he may not drink; neither of anything expressed from grapes may he drink; nor of grapes, either fresh or dried, may he eat. 4 All the days of his nazirate he may not eat of aught that is produced by the vine (wine tree), from its kernels to its expressed juice. 5 All the days of his nazir-vow a razor shall not pass upon his head; until the days be fulfilled which he should devote before the Lord, he shall be consecrate; he shall let the hair of his head grow 6 all the days of his vow before the Lord; he shall come near no dead person: 7 for his father or his mother, for his brother or his sister, should they die, he shall not make himself unclean; because the consecration(10) of Eloha is upon his head: 8 all the days of his nazirhood shall he be consecrate before the Lord.

9 And if any one with him die suddenly (to him) unawares, and he defile the head of his vow, let him shave his head on the day of his purification, on the seventh day let him shave it: 10 and on the eighth day let him bring two turtle-doves or two young pigeons unto the priest, to the door of the tabernacle of ordinance. 11 And let the priest make one a sin offering, and one a burnt offering, to atone for him; for that he had sinned by the dead; and let him consecrate his head, (anew) on that day. 12 And he shall devote before the Lord the days of his nazirhood, and bring a lamb of the year for a trespass offering: but the former days have been in vain, because he hath defiled his vow.

13 And this is the law of the Nazirite on the day that the days of his vow are fulfilled. He shall be brought to the door of the tabernacle of ordinance; 14 and shall present his oblation before the Lord, a lamb of the year, one unblemished, for a burnt offering, and one ewe lamb of the year, unblemished, for a sin offering; and one ram unblemished for a consecrated oblation; 15 and a basket of unleavened bread, cakes of flour mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, their minchas and their libations. 16 And the priest shall present them before the Lord; and make the sin offering and the burnt offering, 17 and the ram he shall make a consecrated oblation before the Lord with the basket of unleavened cakes; and the priest shall make the mincha, and the libation therewith.

18 And let the Nazirite, at the door of the tabernacle of ordinance, shave his consecrated head; and take the hair of his consecrated head and lay it upon the fire which is under the cauldron, for the peace offerings. 19 And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, and one of the unleavened cakes from the basket, and one unleavened wafer, and put (them) upon the hands of the Nazirite after the shaving of his consecration. 20 And the priest shall uplift them, an elevation before the Lord. It shall be dedicated to the priest, with the breast of the elevation, and the shoulder of the separation; and after that the Nazirite may drink wine.

21 This is the law of the Nazirite, who hath vowed his oblation before the Lord, for his consecration, besides those which may come to his hand; according to the vow which he hath vowed, so shall he do according to the law of his consecration.

22 And the Lord spake with Mosheh, saying: 23 Speak with Aharon and with his sons, saying: Thus shall you bless the children of Israel, and shall say unto them:

24 The Lord bless thee and keep thee. 25 The Lord make His Shekinah to shine upon thee, and be merciful to thee. 26 The Lord turn away His displeasure from thee, and bestow upon thee peace.(11)

27 And they shall bestow the benediction of My Name upon the sons of Israel, and I will bless them.

NUMBERS 7 (ONKELOS) — 1 And it was on the day when Mosheh had completed to set up the tabernacle, and to anoint it, and to consecrate it, and all its vessels, and had anointed and sanctified them, 2 that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, the chiefs of the tribes, who had been appointed over them who were numbered, came near, 3 and brought their oblations before the Lord. Six covered waggons and twelve oxen; a waggon for two of the princes, and an ox for each one: and they brought them before the tabernacle.

4 And the Lord spake to Mosheh, saying: 5 Take (the waggons) from them, that they may be for the work of the service of the tabernacle of ordinance; and thou shalt give them to the Levites, to each man according to the need of his work.(12) 6 And Mosheh took the waggons and the oxen, and gave them to the Levites. 7 Two waggons and four oxen gave he to the sons of Gershon, according to the need of their work; 8 and four waggons and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to the need of their work, by the hand of Ithamar bar Aharon the priest. 9 But to the sons of Kehath he gave not, because they had the work of the sanctuary, and carried upon their shoulders.

10 And the princes offered at the dedication (chanucha) of the altar on the day that they anointed it, and the princes presented their oblations before the altar. 11 And the Lord said to Mosheh, One prince shall offer, on each day of the dedication of the altar.

12 And he who offered his oblation on the first day was Nachshon bar Aminadab, of the tribe of Jehudah. 13 And his offering was, one bowl of silver, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, seventy shekels in weight, in shekels of the sanctuary; both of them filled with flour, mingled with oil, for a mincha; 14 one pan (censer) weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 15 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering; 16 one kid of the goats for a sin offering; 17 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nachshon bar Aminadab.

18 On the second day offered Nethanel bar Zuar, prince of the tribe of Issakar. 19 He offered his oblation,—one silver bowl, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, its weight seventy shekels, in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 20 one pan weighing ten shekels; it was of gold, full of fragrant incense; 21 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 22 one kid of the goats for a sin offering; 23 and for a sacrifice of consecrated things, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nethanel bar Zuar.

24 On the third day, the prince of the Beni Zebulon, Eliab bar Chelon. 25 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels; one silver vase, its weight seventy shekels in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 26 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 27 one young bullock, one lamb of the year for a burnt offering, 28 one kid of the goats for a sin offering; 29 and for consecrated offerings, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eliab bar Chelon.

30 On the fourth day the prince of the sons of Reuben, Elizur bar Shedeur. 31 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 32 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 33 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 34 one kid of the goats for a sin offering; 35 and for the consecrated oblation, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elizur bar Shedeur.

36 On the fifth day the prince of the Beni Shemeon, Shelumiel bar Zurishaddai. 37 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels was its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 38 one pan weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 39 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 40 one kid of the goats for a sin offering; 41 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Shelumiel bar Zurishaddai.

42 On the sixth day the prince of the sons of Gad, Eljasaph bar Dehuel. 43 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 44 one pan weighing ten shekels of gold, full of fragrant incense; 45 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 46 one kid of the goats for a sin offering; 47 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eljasaph bar Dehuel.

48 On the seventh day the prince of the sons of Ephraim, Elishama bar Ammihud. 49 His offering, one silver bowl weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 50 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 51 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 52 one kid of the goats for a sin offering; 53 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elishama bar Ammihud.

54 On the eighth day the prince of the Beni Menashe, Gamliel bar Phedazur. 55 His offering, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 56 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 57 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 58 one kid of the goats for a sin offering; 59 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Gamliel bar Phedazur.

60 On the ninth day the prince of the sons of Benyamin, Abidan bar Gideoni. 61 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 62 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 63 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 64 one kid of the goats for a sin offering; 65 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Abidan bar Gideoni.

66 On the tenth day the prince of the sons of Dan, Achiezer bar Amishaddai. 67 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 68 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 69 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 70 one kid of the goats for a sin offering; 71 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achiezer bar Amishaddai.

72 On the eleventh day the prince of the Beni Asher, Phagiel bar Akran. 73 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 74 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 75 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 76 one kid of the goats for a sin offering; 77 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Phagiel bar Akran.

78 On the twelfth day, the prince of the Beni Naphtali, Achira bar Enan. 79 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 80 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 81 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 82 one kid of the goats for a sin offering; 83 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achira bar Enan.

84 This was the dedication of the altar, on the day that they anointed it. By the princes of Israel (were offered) twelve silver bowls, twelve silver vases, twelve golden censers; 85 one hundred and thirty shekels was the weight of one silver bowl, and severity that of one silver vase: all the silver vessels weighed two thousand four hundred shekels in shekels of the sanctuary. 86 The golden censers were twelve, full of fragrant incense, weighing each ten shekels; the weight of the censers was, in shekels of the sanctuary, all the gold of the censers one hundred and twenty (shekels). 87 All the bullocks for the burnt offering were twelve bullocks, rams twelve, lambs of the year twelve, and their minchas. And for the sin offering twelve kids of the goats. 88 And all the oxen for consecrated victims were twenty-four oxen, rams sixty, goats sixty, lambs of the year sixty. This was the Dedication of the Altar after they had anointed it.

89 And when Mosheh had gone into the tabernacle of ordinance to speak with Him, then heard he the Voice of Him who spake with him from above the Mercy Seat over the Ark of the Testimony, between the two Kerubaia; and He spake unto him.

SECTION XXXV.NASO.

21 And the Lord spake with Mosheh, saying: 22 Take the account of the sons of Gershon also, after the house of their fathers, by their families; 23 from thirty years and upwards to fifty years shalt thou number them, of all who come by companies to perform service in the tabernacle of ordinance. 24 This is the service of the family of Gershon, to serve and to carry. 25 And they shall carry the curtains of the tabernacle, and the tent of the tabernacle of ordinance, its covering, and the covering of hyacinth which is over it above, and the hanging for the door of the tabernacle of ordinance; 26 and the curtains of the court, and the hanging that is at the entrance of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service; and with all that is delivered to them they shall perform their service. 27 By the word of Aharon and his sons shall be all the service of the Beni Gershon, with all their burdens, and all their employment; and you shall appoint them in charge with all their burdens. 28 This is the service of the family of the Beni Gershon in the tabernacle of ordinance, and their charge shall be under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

29 The sons of Merari number thou after the families of their father’s house; 30 from a son of thirty years and upward unto fifty years, shalt thou number them, of all who come by companies to perform the service of the tabernacle of ordinance. 31 And this is the charge of their burthen of all the service in the tabernacle of ordinance; the boards of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and their bases; 32 and the columns of the court round about, their bases, pins, and cords of all the instruments of all their service; and by their names you shall number the instruments of the charge of their burthen. 33 This is the ministry of the family of the Beni Merari, after all their service in the tabernacle of ordinance under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

34 And Mosheh and Aharon and the chiefs of the congregation numbered the sons of Kehath, by their families, and by the house of their fathers; 35 from a son of thirty years and upward to fifty years; every one who came with the band to the service in the tabernacle of ordinance. 36 And they who were numbered of them by their families, were two thousand seven hundred and fifty. 37 These are the numbered of the family of Kehath, every one serving in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered upon the Word of the Lord, by the hand of Mosheh.

38 And the numbered of the sons of Gershon after the families of their father’s house, 39 from thirty years and upwards to fifty years, every one who cometh with the band to the service of the tabernacle of ordinance, 40 even those who were numbered of them by their families of their father’s house, were two thousand six hundred and thirty. 41 These are the numbered of the Beni Gershon, every one who did service in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord.

42 And the numbered of the Beni Merari, by the families of their father’s house, 43 from thirty years and upward to fifty years, all who come by bands to serve in the tabernacle of ordinance, 44 even they who were numbered by their families, were three thousand and two hundred. 45 These are they who were numbered in the families of the Beni Merari, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord, by the hand of Mosheh. 46 All the numbered ones of the Levites whom Mosheh and Aharon and the chiefs of Israel numbered, by their families, and by the house of their fathers, 47 from thirty years and upward to fifty years, all who came to minister the ministry of the service, and the work of carrying in the tabernacle of ordinance, 48 even the numbered of them were eight thousand five hundred and eighty. 49 Upon the Word of the Lord they were numbered by the hand of Mosheh; every man according to his service and his burthen they were numbered, as the Lord commanded Mosheh.

NUMBERS 5 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Command the sons of Israel to send away from the camp every one who is leprous, and every one who hath an issue, and every one who is defiled with the pollution of the life of man: 3 from male to female you shall send them away, that they defile not their camps; for My Shekinah dwelleth among you. 4 And the sons of Israel did so; as the Lord spake with Mosheh, so did the sons of Israel.

5 And the Lord spake with Mosheh, saying: 6 When a man or a woman hath committed any of the sins of mankind to prevaricate prevarication before the Lord, and that man hath become guilty; 7 they shall make confession of the sin which they have committed, and restore the principal of (the property of) the trespass, and add a fifth part thereto, and give to him against whom the sin was committed; 8 but if the man (hath deceased, or) hath no kinsman unto whom the trespass should be returned, let the trespass be restored before the Lord unto the priest, besides the ram of atonement which shall be offered to atone for him. 9 And all separated things of all the consecrations of the sons of Israel which are offered by the priest are his. 10 And the consecrated tenths of every man shall be his, and whatsoever a man giveth unto the priest shall be his.

11 And the Lord spake with Mosheh, saying: 12 Speak with the sons of Israel, and say to them: If a man’s wife go astray and prevaricate against him prevarication, 13 and a man lie with her, and it be hidden from her husband’s eyes, and she be contaminated, and there be no witness against her, and she be not convicted (or apprehended); 14 but the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife that she hath been defiled; or the spirit of jealousy come upon him, and he become jealous of his wife, though she be not defiled; 15 then shall the man bring his wife to the priest, and bring her offering for her, a tenth part of three seins of barley flour; he shall pour no oil thereon, nor put frankincense upon it, because it is a mincha of jealousy, a mincha of remembrance, bringing sins to remembrance. 16 And the priest shall bring her near, and make her stand before the Lord. 17 And the priest shall take water from the laver in an earthen vessel. And the priest shall take from the dust which is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. 18 And the priest shall make the woman stand before the Lord, and shall uncover the woman’s head, and put the mincha of remembrance, the mincha of jealousy, upon her hands; and in the priest’s hand shall be the bitter waters of cursing.(7)

19 And the priest shall adjure her, and say to the woman: If no man hath lain with thee, and if thou hast not gone astray to uncleanness (with another) instead of thy husband, be thou unhurt (zakaah, innocent, clean) from these bitter waters of cursing. 20 But if thou hast gone astray (to another) instead of thy husband, and art defiled; and another man hath lain with thee, besides thy husband, the priest shall adjure the woman by the oath of the curse; 21 and the priest shall say to the woman: The Lord set thee for a curse and an execration in the midst of thy people, by the Lord making thy thigh to be corrupt, and thy bowels to swell. 22 And these waters of cursing shall enter thy inside, to make thy bowels to swell, and thy thigh to become corrupt.

And the woman shall say, Amen, Amen!

23 And the priest shall write these maledictions upon a book,(8) and shall wash them out with the bitter waters. 24 And he shall make the woman to drink the bitter waters of cursing; and the waters of the curse shall enter into her unto bitterness.

25 And the priest shall take from the woman’s hand the mincha of jealousy; and wave the mincha before the Lord, and offer it upon the altar. 26 And the priest shall take with a full hand from the mincha the memorial of it, and burn it upon the altar; and afterward the woman shall drink the water.

27 And when he hath made her drink the water, it shall be that if she hath been defiled and hath wrought perverseness with her husband, the waters of the execration will enter into her with bitterness, and her bowels will swell, and her thigh become corrupt: and the woman shall be for an execration among her people.

28 But if the woman hath not been defiled, but is innocent, they shall enter harmlessly, and she shall conceive with conception.

29 This is the law of jealousy, when a woman hath gone astray from her husband, 30 or when the spirit of jealousy passeth upon a man, and he become jealous of his wife. He shall make the wife stand before the Lord; and the priest shall do for him (according to) all this law. 31 And the man shall be innocent from guilt,(9) but the woman shall bear her sin.

NUMBERS 6 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Speak with the children of Israel, and say to them: When a man or a woman would be separated by a vow of the Nazira, to be devoted before the Lord; 3 he shall abstain from wine, (whether) new or old; vinegar of new wine or vinegar of old wine he may not drink; neither of anything expressed from grapes may he drink; nor of grapes, either fresh or dried, may he eat. 4 All the days of his nazirate he may not eat of aught that is produced by the vine (wine tree), from its kernels to its expressed juice. 5 All the days of his nazir-vow a razor shall not pass upon his head; until the days be fulfilled which he should devote before the Lord, he shall be consecrate; he shall let the hair of his head grow 6 all the days of his vow before the Lord; he shall come near no dead person: 7 for his father or his mother, for his brother or his sister, should they die, he shall not make himself unclean; because the consecration(10) of Eloha is upon his head: 8 all the days of his nazirhood shall he be consecrate before the Lord.

9 And if any one with him die suddenly (to him) unawares, and he defile the head of his vow, let him shave his head on the day of his purification, on the seventh day let him shave it: 10 and on the eighth day let him bring two turtle-doves or two young pigeons unto the priest, to the door of the tabernacle of ordinance. 11 And let the priest make one a sin offering, and one a burnt offering, to atone for him; for that he had sinned by the dead; and let him consecrate his head, (anew) on that day. 12 And he shall devote before the Lord the days of his nazirhood, and bring a lamb of the year for a trespass offering: but the former days have been in vain, because he hath defiled his vow.

13 And this is the law of the Nazirite on the day that the days of his vow are fulfilled. He shall be brought to the door of the tabernacle of ordinance; 14 and shall present his oblation before the Lord, a lamb of the year, one unblemished, for a burnt offering, and one ewe lamb of the year, unblemished, for a sin offering; and one ram unblemished for a consecrated oblation; 15 and a basket of unleavened bread, cakes of flour mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, their minchas and their libations. 16 And the priest shall present them before the Lord; and make the sin offering and the burnt offering, 17 and the ram he shall make a consecrated oblation before the Lord with the basket of unleavened cakes; and the priest shall make the mincha, and the libation therewith.

18 And let the Nazirite, at the door of the tabernacle of ordinance, shave his consecrated head; and take the hair of his consecrated head and lay it upon the fire which is under the cauldron, for the peace offerings. 19 And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, and one of the unleavened cakes from the basket, and one unleavened wafer, and put (them) upon the hands of the Nazirite after the shaving of his consecration. 20 And the priest shall uplift them, an elevation before the Lord. It shall be dedicated to the priest, with the breast of the elevation, and the shoulder of the separation; and after that the Nazirite may drink wine.

21 This is the law of the Nazirite, who hath vowed his oblation before the Lord, for his consecration, besides those which may come to his hand; according to the vow which he hath vowed, so shall he do according to the law of his consecration.

22 And the Lord spake with Mosheh, saying: 23 Speak with Aharon and with his sons, saying: Thus shall you bless the children of Israel, and shall say unto them:

24 The Lord bless thee and keep thee. 25 The Lord make His Shekinah to shine upon thee, and be merciful to thee. 26 The Lord turn away His displeasure from thee, and bestow upon thee peace.(11)

27 And they shall bestow the benediction of My Name upon the sons of Israel, and I will bless them.

NUMBERS 7 (ONKELOS) — 1 And it was on the day when Mosheh had completed to set up the tabernacle, and to anoint it, and to consecrate it, and all its vessels, and had anointed and sanctified them, 2 that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, the chiefs of the tribes, who had been appointed over them who were numbered, came near, 3 and brought their oblations before the Lord. Six covered waggons and twelve oxen; a waggon for two of the princes, and an ox for each one: and they brought them before the tabernacle.

4 And the Lord spake to Mosheh, saying: 5 Take (the waggons) from them, that they may be for the work of the service of the tabernacle of ordinance; and thou shalt give them to the Levites, to each man according to the need of his work.(12) 6 And Mosheh took the waggons and the oxen, and gave them to the Levites. 7 Two waggons and four oxen gave he to the sons of Gershon, according to the need of their work; 8 and four waggons and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to the need of their work, by the hand of Ithamar bar Aharon the priest. 9 But to the sons of Kehath he gave not, because they had the work of the sanctuary, and carried upon their shoulders.

10 And the princes offered at the dedication (chanucha) of the altar on the day that they anointed it, and the princes presented their oblations before the altar. 11 And the Lord said to Mosheh, One prince shall offer, on each day of the dedication of the altar.

12 And he who offered his oblation on the first day was Nachshon bar Aminadab, of the tribe of Jehudah. 13 And his offering was, one bowl of silver, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, seventy shekels in weight, in shekels of the sanctuary; both of them filled with flour, mingled with oil, for a mincha; 14 one pan (censer) weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 15 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering; 16 one kid of the goats for a sin offering; 17 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nachshon bar Aminadab.

18 On the second day offered Nethanel bar Zuar, prince of the tribe of Issakar. 19 He offered his oblation,—one silver bowl, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, its weight seventy shekels, in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 20 one pan weighing ten shekels; it was of gold, full of fragrant incense; 21 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 22 one kid of the goats for a sin offering; 23 and for a sacrifice of consecrated things, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nethanel bar Zuar.

24 On the third day, the prince of the Beni Zebulon, Eliab bar Chelon. 25 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels; one silver vase, its weight seventy shekels in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 26 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 27 one young bullock, one lamb of the year for a burnt offering, 28 one kid of the goats for a sin offering; 29 and for consecrated offerings, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eliab bar Chelon.

30 On the fourth day the prince of the sons of Reuben, Elizur bar Shedeur. 31 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 32 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 33 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 34 one kid of the goats for a sin offering; 35 and for the consecrated oblation, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elizur bar Shedeur.

36 On the fifth day the prince of the Beni Shemeon, Shelumiel bar Zurishaddai. 37 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels was its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 38 one pan weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 39 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 40 one kid of the goats for a sin offering; 41 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Shelumiel bar Zurishaddai.

42 On the sixth day the prince of the sons of Gad, Eljasaph bar Dehuel. 43 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 44 one pan weighing ten shekels of gold, full of fragrant incense; 45 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 46 one kid of the goats for a sin offering; 47 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eljasaph bar Dehuel.

48 On the seventh day the prince of the sons of Ephraim, Elishama bar Ammihud. 49 His offering, one silver bowl weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 50 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 51 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 52 one kid of the goats for a sin offering; 53 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elishama bar Ammihud.

54 On the eighth day the prince of the Beni Menashe, Gamliel bar Phedazur. 55 His offering, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 56 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 57 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 58 one kid of the goats for a sin offering; 59 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Gamliel bar Phedazur.

60 On the ninth day the prince of the sons of Benyamin, Abidan bar Gideoni. 61 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 62 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 63 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 64 one kid of the goats for a sin offering; 65 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Abidan bar Gideoni.

66 On the tenth day the prince of the sons of Dan, Achiezer bar Amishaddai. 67 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 68 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 69 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 70 one kid of the goats for a sin offering; 71 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achiezer bar Amishaddai.

72 On the eleventh day the prince of the Beni Asher, Phagiel bar Akran. 73 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 74 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 75 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 76 one kid of the goats for a sin offering; 77 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Phagiel bar Akran.

78 On the twelfth day, the prince of the Beni Naphtali, Achira bar Enan. 79 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 80 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 81 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 82 one kid of the goats for a sin offering; 83 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achira bar Enan.

84 This was the dedication of the altar, on the day that they anointed it. By the princes of Israel (were offered) twelve silver bowls, twelve silver vases, twelve golden censers; 85 one hundred and thirty shekels was the weight of one silver bowl, and severity that of one silver vase: all the silver vessels weighed two thousand four hundred shekels in shekels of the sanctuary. 86 The golden censers were twelve, full of fragrant incense, weighing each ten shekels; the weight of the censers was, in shekels of the sanctuary, all the gold of the censers one hundred and twenty (shekels). 87 All the bullocks for the burnt offering were twelve bullocks, rams twelve, lambs of the year twelve, and their minchas. And for the sin offering twelve kids of the goats. 88 And all the oxen for consecrated victims were twenty-four oxen, rams sixty, goats sixty, lambs of the year sixty. This was the Dedication of the Altar after they had anointed it.

89 And when Mosheh had gone into the tabernacle of ordinance to speak with Him, then heard he the Voice of Him who spake with him from above the Mercy Seat over the Ark of the Testimony, between the two Kerubaia; and He spake unto him.

SECTION XXXV.NASO.

21 And the Lord spake with Mosheh, saying: 22 Take the account of the sons of Gershon also, after the house of their fathers, by their families; 23 from thirty years and upwards to fifty years shalt thou number them, of all who come by companies to perform service in the tabernacle of ordinance. 24 This is the service of the family of Gershon, to serve and to carry. 25 And they shall carry the curtains of the tabernacle, and the tent of the tabernacle of ordinance, its covering, and the covering of hyacinth which is over it above, and the hanging for the door of the tabernacle of ordinance; 26 and the curtains of the court, and the hanging that is at the entrance of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service; and with all that is delivered to them they shall perform their service. 27 By the word of Aharon and his sons shall be all the service of the Beni Gershon, with all their burdens, and all their employment; and you shall appoint them in charge with all their burdens. 28 This is the service of the family of the Beni Gershon in the tabernacle of ordinance, and their charge shall be under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

29 The sons of Merari number thou after the families of their father’s house; 30 from a son of thirty years and upward unto fifty years, shalt thou number them, of all who come by companies to perform the service of the tabernacle of ordinance. 31 And this is the charge of their burthen of all the service in the tabernacle of ordinance; the boards of the tabernacle, and its bars, and its pillars, and their bases; 32 and the columns of the court round about, their bases, pins, and cords of all the instruments of all their service; and by their names you shall number the instruments of the charge of their burthen. 33 This is the ministry of the family of the Beni Merari, after all their service in the tabernacle of ordinance under the hand of Ithamar bar Aharon the priest.

34 And Mosheh and Aharon and the chiefs of the congregation numbered the sons of Kehath, by their families, and by the house of their fathers; 35 from a son of thirty years and upward to fifty years; every one who came with the band to the service in the tabernacle of ordinance. 36 And they who were numbered of them by their families, were two thousand seven hundred and fifty. 37 These are the numbered of the family of Kehath, every one serving in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered upon the Word of the Lord, by the hand of Mosheh.

38 And the numbered of the sons of Gershon after the families of their father’s house, 39 from thirty years and upwards to fifty years, every one who cometh with the band to the service of the tabernacle of ordinance, 40 even those who were numbered of them by their families of their father’s house, were two thousand six hundred and thirty. 41 These are the numbered of the Beni Gershon, every one who did service in the tabernacle of ordinance, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord.

42 And the numbered of the Beni Merari, by the families of their father’s house, 43 from thirty years and upward to fifty years, all who come by bands to serve in the tabernacle of ordinance, 44 even they who were numbered by their families, were three thousand and two hundred. 45 These are they who were numbered in the families of the Beni Merari, whom Mosheh and Aharon numbered by the mouth of the Word of the Lord, by the hand of Mosheh. 46 All the numbered ones of the Levites whom Mosheh and Aharon and the chiefs of Israel numbered, by their families, and by the house of their fathers, 47 from thirty years and upward to fifty years, all who came to minister the ministry of the service, and the work of carrying in the tabernacle of ordinance, 48 even the numbered of them were eight thousand five hundred and eighty. 49 Upon the Word of the Lord they were numbered by the hand of Mosheh; every man according to his service and his burthen they were numbered, as the Lord commanded Mosheh.

NUMBERS 5 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Command the sons of Israel to send away from the camp every one who is leprous, and every one who hath an issue, and every one who is defiled with the pollution of the life of man: 3 from male to female you shall send them away, that they defile not their camps; for My Shekinah dwelleth among you. 4 And the sons of Israel did so; as the Lord spake with Mosheh, so did the sons of Israel.

5 And the Lord spake with Mosheh, saying: 6 When a man or a woman hath committed any of the sins of mankind to prevaricate prevarication before the Lord, and that man hath become guilty; 7 they shall make confession of the sin which they have committed, and restore the principal of (the property of) the trespass, and add a fifth part thereto, and give to him against whom the sin was committed; 8 but if the man (hath deceased, or) hath no kinsman unto whom the trespass should be returned, let the trespass be restored before the Lord unto the priest, besides the ram of atonement which shall be offered to atone for him. 9 And all separated things of all the consecrations of the sons of Israel which are offered by the priest are his. 10 And the consecrated tenths of every man shall be his, and whatsoever a man giveth unto the priest shall be his.

11 And the Lord spake with Mosheh, saying: 12 Speak with the sons of Israel, and say to them: If a man’s wife go astray and prevaricate against him prevarication, 13 and a man lie with her, and it be hidden from her husband’s eyes, and she be contaminated, and there be no witness against her, and she be not convicted (or apprehended); 14 but the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife that she hath been defiled; or the spirit of jealousy come upon him, and he become jealous of his wife, though she be not defiled; 15 then shall the man bring his wife to the priest, and bring her offering for her, a tenth part of three seins of barley flour; he shall pour no oil thereon, nor put frankincense upon it, because it is a mincha of jealousy, a mincha of remembrance, bringing sins to remembrance. 16 And the priest shall bring her near, and make her stand before the Lord. 17 And the priest shall take water from the laver in an earthen vessel. And the priest shall take from the dust which is on the floor of the tabernacle, and put it into the water. 18 And the priest shall make the woman stand before the Lord, and shall uncover the woman’s head, and put the mincha of remembrance, the mincha of jealousy, upon her hands; and in the priest’s hand shall be the bitter waters of cursing.(7)

19 And the priest shall adjure her, and say to the woman: If no man hath lain with thee, and if thou hast not gone astray to uncleanness (with another) instead of thy husband, be thou unhurt (zakaah, innocent, clean) from these bitter waters of cursing. 20 But if thou hast gone astray (to another) instead of thy husband, and art defiled; and another man hath lain with thee, besides thy husband, the priest shall adjure the woman by the oath of the curse; 21 and the priest shall say to the woman: The Lord set thee for a curse and an execration in the midst of thy people, by the Lord making thy thigh to be corrupt, and thy bowels to swell. 22 And these waters of cursing shall enter thy inside, to make thy bowels to swell, and thy thigh to become corrupt.

And the woman shall say, Amen, Amen!

23 And the priest shall write these maledictions upon a book,(8) and shall wash them out with the bitter waters. 24 And he shall make the woman to drink the bitter waters of cursing; and the waters of the curse shall enter into her unto bitterness.

25 And the priest shall take from the woman’s hand the mincha of jealousy; and wave the mincha before the Lord, and offer it upon the altar. 26 And the priest shall take with a full hand from the mincha the memorial of it, and burn it upon the altar; and afterward the woman shall drink the water.

27 And when he hath made her drink the water, it shall be that if she hath been defiled and hath wrought perverseness with her husband, the waters of the execration will enter into her with bitterness, and her bowels will swell, and her thigh become corrupt: and the woman shall be for an execration among her people.

28 But if the woman hath not been defiled, but is innocent, they shall enter harmlessly, and she shall conceive with conception.

29 This is the law of jealousy, when a woman hath gone astray from her husband, 30 or when the spirit of jealousy passeth upon a man, and he become jealous of his wife. He shall make the wife stand before the Lord; and the priest shall do for him (according to) all this law. 31 And the man shall be innocent from guilt,(9) but the woman shall bear her sin.

NUMBERS 6 (ONKELOS) — 1 And the Lord spake with Mosheh, saying: 2 Speak with the children of Israel, and say to them: When a man or a woman would be separated by a vow of the Nazira, to be devoted before the Lord; 3 he shall abstain from wine, (whether) new or old; vinegar of new wine or vinegar of old wine he may not drink; neither of anything expressed from grapes may he drink; nor of grapes, either fresh or dried, may he eat. 4 All the days of his nazirate he may not eat of aught that is produced by the vine (wine tree), from its kernels to its expressed juice. 5 All the days of his nazir-vow a razor shall not pass upon his head; until the days be fulfilled which he should devote before the Lord, he shall be consecrate; he shall let the hair of his head grow 6 all the days of his vow before the Lord; he shall come near no dead person: 7 for his father or his mother, for his brother or his sister, should they die, he shall not make himself unclean; because the consecration(10) of Eloha is upon his head: 8 all the days of his nazirhood shall he be consecrate before the Lord.

9 And if any one with him die suddenly (to him) unawares, and he defile the head of his vow, let him shave his head on the day of his purification, on the seventh day let him shave it: 10 and on the eighth day let him bring two turtle-doves or two young pigeons unto the priest, to the door of the tabernacle of ordinance. 11 And let the priest make one a sin offering, and one a burnt offering, to atone for him; for that he had sinned by the dead; and let him consecrate his head, (anew) on that day. 12 And he shall devote before the Lord the days of his nazirhood, and bring a lamb of the year for a trespass offering: but the former days have been in vain, because he hath defiled his vow.

13 And this is the law of the Nazirite on the day that the days of his vow are fulfilled. He shall be brought to the door of the tabernacle of ordinance; 14 and shall present his oblation before the Lord, a lamb of the year, one unblemished, for a burnt offering, and one ewe lamb of the year, unblemished, for a sin offering; and one ram unblemished for a consecrated oblation; 15 and a basket of unleavened bread, cakes of flour mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, their minchas and their libations. 16 And the priest shall present them before the Lord; and make the sin offering and the burnt offering, 17 and the ram he shall make a consecrated oblation before the Lord with the basket of unleavened cakes; and the priest shall make the mincha, and the libation therewith.

18 And let the Nazirite, at the door of the tabernacle of ordinance, shave his consecrated head; and take the hair of his consecrated head and lay it upon the fire which is under the cauldron, for the peace offerings. 19 And the priest shall take the boiled shoulder of the ram, and one of the unleavened cakes from the basket, and one unleavened wafer, and put (them) upon the hands of the Nazirite after the shaving of his consecration. 20 And the priest shall uplift them, an elevation before the Lord. It shall be dedicated to the priest, with the breast of the elevation, and the shoulder of the separation; and after that the Nazirite may drink wine.

21 This is the law of the Nazirite, who hath vowed his oblation before the Lord, for his consecration, besides those which may come to his hand; according to the vow which he hath vowed, so shall he do according to the law of his consecration.

22 And the Lord spake with Mosheh, saying: 23 Speak with Aharon and with his sons, saying: Thus shall you bless the children of Israel, and shall say unto them:

24 The Lord bless thee and keep thee. 25 The Lord make His Shekinah to shine upon thee, and be merciful to thee. 26 The Lord turn away His displeasure from thee, and bestow upon thee peace.(11)

27 And they shall bestow the benediction of My Name upon the sons of Israel, and I will bless them.

NUMBERS 7 (ONKELOS) — 1 And it was on the day when Mosheh had completed to set up the tabernacle, and to anoint it, and to consecrate it, and all its vessels, and had anointed and sanctified them, 2 that the princes of Israel, heads of the house of their fathers, the chiefs of the tribes, who had been appointed over them who were numbered, came near, 3 and brought their oblations before the Lord. Six covered waggons and twelve oxen; a waggon for two of the princes, and an ox for each one: and they brought them before the tabernacle.

4 And the Lord spake to Mosheh, saying: 5 Take (the waggons) from them, that they may be for the work of the service of the tabernacle of ordinance; and thou shalt give them to the Levites, to each man according to the need of his work.(12) 6 And Mosheh took the waggons and the oxen, and gave them to the Levites. 7 Two waggons and four oxen gave he to the sons of Gershon, according to the need of their work; 8 and four waggons and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to the need of their work, by the hand of Ithamar bar Aharon the priest. 9 But to the sons of Kehath he gave not, because they had the work of the sanctuary, and carried upon their shoulders.

10 And the princes offered at the dedication (chanucha) of the altar on the day that they anointed it, and the princes presented their oblations before the altar. 11 And the Lord said to Mosheh, One prince shall offer, on each day of the dedication of the altar.

12 And he who offered his oblation on the first day was Nachshon bar Aminadab, of the tribe of Jehudah. 13 And his offering was, one bowl of silver, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, seventy shekels in weight, in shekels of the sanctuary; both of them filled with flour, mingled with oil, for a mincha; 14 one pan (censer) weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 15 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering; 16 one kid of the goats for a sin offering; 17 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nachshon bar Aminadab.

18 On the second day offered Nethanel bar Zuar, prince of the tribe of Issakar. 19 He offered his oblation,—one silver bowl, a hundred and thirty shekels was its weight; one silver vase, its weight seventy shekels, in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 20 one pan weighing ten shekels; it was of gold, full of fragrant incense; 21 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 22 one kid of the goats for a sin offering; 23 and for a sacrifice of consecrated things, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Nethanel bar Zuar.

24 On the third day, the prince of the Beni Zebulon, Eliab bar Chelon. 25 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels; one silver vase, its weight seventy shekels in the shekels of the sanctuary; both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 26 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 27 one young bullock, one lamb of the year for a burnt offering, 28 one kid of the goats for a sin offering; 29 and for consecrated offerings, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eliab bar Chelon.

30 On the fourth day the prince of the sons of Reuben, Elizur bar Shedeur. 31 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 32 one pan weighing ten shekels; it was of gold, and filled with fragrant incense; 33 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 34 one kid of the goats for a sin offering; 35 and for the consecrated oblation, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elizur bar Shedeur.

36 On the fifth day the prince of the Beni Shemeon, Shelumiel bar Zurishaddai. 37 His offering, one silver bowl, one hundred and thirty shekels was its weight, one silver vase, weighing seventy shekels in the shekels of the sanctuary, both of them filled with flour mingled with oil for a mincha; 38 one pan weighing ten shekels; it was of gold, filled with fragrant incense; 39 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 40 one kid of the goats for a sin offering; 41 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Shelumiel bar Zurishaddai.

42 On the sixth day the prince of the sons of Gad, Eljasaph bar Dehuel. 43 His offering, one silver bowl, its weight one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 44 one pan weighing ten shekels of gold, full of fragrant incense; 45 one young bullock, one ram, one lamb of the year for a burnt offering, 46 one kid of the goats for a sin offering; 47 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Eljasaph bar Dehuel.

48 On the seventh day the prince of the sons of Ephraim, Elishama bar Ammihud. 49 His offering, one silver bowl weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 50 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 51 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 52 one kid of the goats for a sin offering; 53 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Elishama bar Ammihud.

54 On the eighth day the prince of the Beni Menashe, Gamliel bar Phedazur. 55 His offering, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 56 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 57 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 58 one kid of the goats for a sin offering; 59 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Gamliel bar Phedazur.

60 On the ninth day the prince of the sons of Benyamin, Abidan bar Gideoni. 61 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 62 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 63 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 64 one kid of the goats for a sin offering; 65 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Abidan bar Gideoni.

66 On the tenth day the prince of the sons of Dan, Achiezer bar Amishaddai. 67 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 68 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 69 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 70 one kid of the goats for a sin offering; 71 and for consecrated oblations, two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achiezer bar Amishaddai.

72 On the eleventh day the prince of the Beni Asher, Phagiel bar Akran. 73 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 74 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 75 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 76 one kid of the goats for a sin offering; 77 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Phagiel bar Akran.

78 On the twelfth day, the prince of the Beni Naphtali, Achira bar Enan. 79 His oblation, one silver bowl, weighing one hundred and thirty shekels, one silver vase, weighing seventy shekels in shekels of the sanctuary, both of them filled with flour sprinkled with oil for a mincha; 80 one pan weighing ten shekels of gold, filled with fragrant incense; 81 one young bullock, one ram, one lamb of the year, for a burnt offering; 82 one kid of the goats for a sin offering; 83 and for consecrated oblations two oxen, five rams, five goats, five lambs of the year. This was the oblation of Achira bar Enan.

84 This was the dedication of the altar, on the day that they anointed it. By the princes of Israel (were offered) twelve silver bowls, twelve silver vases, twelve golden censers; 85 one hundred and thirty shekels was the weight of one silver bowl, and severity that of one silver vase: all the silver vessels weighed two thousand four hundred shekels in shekels of the sanctuary. 86 The golden censers were twelve, full of fragrant incense, weighing each ten shekels; the weight of the censers was, in shekels of the sanctuary, all the gold of the censers one hundred and twenty (shekels). 87 All the bullocks for the burnt offering were twelve bullocks, rams twelve, lambs of the year twelve, and their minchas. And for the sin offering twelve kids of the goats. 88 And all the oxen for consecrated victims were twenty-four oxen, rams sixty, goats sixty, lambs of the year sixty. This was the Dedication of the Altar after they had anointed it.

89 And when Mosheh had gone into the tabernacle of ordinance to speak with Him, then heard he the Voice of Him who spake with him from above the Mercy Seat over the Ark of the Testimony, between the two Kerubaia; and He spake unto him.

89 And when Mosheh had gone into the tabernacle of ordinance to speak with Him, then heard he the Voice of Him who spake with him from above the Mercy Seat over the Ark of the Testimony, between the two Kerubaia; and He spake unto him.