Yom Kippur / יום כפור

Yom Kippur – יום כפור

Torah Portion: Leviticus 16:1 – 16:34 & Numbers 29:7 – 29:11

1: Leviticus 16:1-6
2: Leviticus 16:7-11
3: Leviticus 16:12-17
4: Leviticus 16:18-24
5: Leviticus 16:25-30
6: Leviticus 16:31-34
maf: Numbers 29:7-11 (5 p’sukim)

Haftarah: Isaiah 57:14 – 58:14

 

Yom Kippur (Mincha, Traditional) – יום כפור מנחה

Torah Portion: Leviticus 18:1 – 18:30

1: Leviticus 18:1-5
2: Leviticus 18:6-21
3: Leviticus 18:22-30

Haftarah: Jonah 1:1-4:11; Micah 7:18-20

Yom Kippur (Mincha, Alternate) – יום כפור מנחה

Torah Portion: Leviticus 19:1 – 19:18

1: Leviticus 19:1-4
2: Leviticus 19:5-10
3: Leviticus 19:11-18

Haftarah: Jonah 1:1-4:11; Micah 7:18-20