Parashat Bereshit / פרשת בראשית

10/23/2016 Shining Light on Your Best Self | Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets/15808 1/7
Shining Light on Your Best Self
Rabbi Elka Abrahamson
Genesis 1:31
1. The Beginning of Sin .א
בראשית א׳:ל״א
(לא) ַַו֤יְּרא ֱאਂ ִהי ֙ם ֶאת־ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ָע ָ֔שׂה
ְו ִהֵנּה־֖טוֹב ְמ֑ ֹאד ַוֽ ְי ִהי־ֶ֥עֶרב ַוֽ ְי ִהי־ֹ֖בֶקר
֥יוֹם ַה ִשּׁ ִ ֽשּׁי׃ (פ)
(31) And God saw every thing that God had
made, and, behold, it was very good. And
there was evening and there was morning,
the sixth day.
בראשית רבה ט׳:ז׳ ב. 7:9 Rabbah Bereishit. 2
(ז) רבי נחמן בר שמואל בר נחמן
בשם רב שמואל בר נחמן אמר: הנה
טוב מאד, זה יצר טוב. והנה טוב
מאד, זה יצר רע. וכי יצר הרע טוב
מאד אתמהא?! אלא שאלולי יצר
הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא
אשה, ולא הוליד, ולא נשא ונתן. וכן
שלמה אומר: (קהלת ד): כי היא
קנאת איש מרעהו:
(7) Rabbi Nahman said in Rabbi Samuel’s
name: ‘Behold, it was good’ refers to the
Good Desire; ‘And behold, it was very
good’ refers to the Evil Desire. (It only
says ‘very good’ after man was created
with both the good and bad inclinations, in
all other cases it only says ‘and God saw
that it was good’) Can then the Evil Desire
be very good? That would be
extraordinary! But without the Evil Desire,
however, no man would build a house, take
a wife and beget children; and thus said
Solomon: ‘Again, I considered all labour
and all excelling in work, that it is a man’s
rivalry with his neighbour.’ (Ecclesiastes
4:4).
Genesis 2:16­17
3. The Source of Sin from Extrinsic to Intrinsic .ג
בראשית ב׳:ט״ז­י״ז
(טז) ַוְיַצ֙ו ְיהָ֣וה ֱאਂ ִ֔הים ַעל־ָ ֽהאָָ֖דם
ֵלא֑ ֹמר ִמ֥ ֹכּל ֵ ֽעץ־ַהָ֖גּן אָֹ֥כל ֹתּאֵ ֽכל׃ (יז)
וֵּמֵ֗עץ ַהַ֙דּ ַע ֙ת ֣טוֹב ָוָ ֔רע ֥ਂא ֹתאַ֖כל ִמֶ֑מּנּוּ
ִ֗כּי ְבּ֛יוֹם ֲאָכ ְל֥ਃִ מֶ֖מּנּוּ ֥מוֹת ָתּ ֽמוּת׃
(16) And God commanded the man, saying:
“Of every tree of the garden you are free
to eat (17) but of the tree of the knowledge
of good and evil, you must not eat of it; for
as soon as you eat of it, you shall die.”
10/23/2016 Shining Light on Your Best Self | Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets/15808 2/7
בראשית ג׳:א׳ ד. 1:3 Genesis. 4
(א) ְו ַהָנּ ָח ֙שׁ ָהָ֣יה ָע ֔רוּם ִמכֹּל֙ ַ ַח֣יּת ַה ָשֶּׂ ֔דה ֲאֶ֥שׁר ָעָ֖שׂה
ְי ָה֣וה ֱא਍ִ֑הים ַוֹ֙יּא ֶמ ֙ר ֶאל־ָ֣ה ִא ָ֔שּׁה ַ֚אף ִ ֽכּי־אַָ֣מר ֱא਍ ִ֔הים
֣਍א ֽ ֹתא ְכ ֔לוּ ִמ ֖כֹּל ֵ֥עץ ַהָ ֽגּן׃
(1) Now the serpent was more shrewd than
any beast of the field which God had
made. He said to the woman: “Did God
really say: You shall not eat of any tree of
the garden?”
ה. בראשית ג׳:ד׳­ה׳ 5­4:3 Genesis. 5
(ד) ַוֹ֥יּא ֶמר ַהָנָּ֖חשׁ ֶאל־ָ ֽה ִאָ֑שּׁה ֽ਍א־ ֖מוֹת ְתֻּמ ֽתוּן׃
(ה) ִ֚כּי ֹיֵ֣ד ַע ֱא਍ ִ֔הים ִ֗כּי ְבּיוֹ ֙ם ֲא ָכ ְלֶ֣כם ִמ ֶ֔מּנּוּ
ְו ִנ ְפְק ֖חוּ ֵ ֽעיֵניֶ֑כם ִו ְהיִי ֶת ֙ם ֵ ֽכּא਍ ִ֔הים ֹיְדֵ֖עי ֥טוֹב ָוָ ֽרע׃
And the serpent said to the woman,
“You are not going to die, but Gd knows
that as soon as you eat of it your eyes
will be opened and you will be like
divine beings who know good and bad.
ו. בראשית ד׳:ו׳­ז׳ 7­6:4 Genesis. 6
(ו) ַוֹ֥יּא ֶמר ְי ָה֖וה ֶאל־ָק֑יִן ֚ ָל ָמּה ָ֣חָרה ָ֔לਏְ וָ֖ל ָמּה ָנ ְפ ֥לוּ
ָפֶ ֽני਎׃ (ז) ֲה ֤לוֹא ִאם־ ֵתּי ִטי ֙ב ְשֵׂ֔את ְו ִא ֙ם ֣਍א ֵתי ִ֔טיב
ַלֶ֖פּ ַתח ַחָ֣טּאת ֹרֵ֑בץ ְוֵאֶל֙י ֙਎ ְתּ ֣שׁוָּק ֔תוֹ ְו ַאָ֖תּה
ִתּ ְמ ָשׁל־ ֽבּוֹ׃
(6) And the LORD said unto Cain: ‘Why
are you distressed? and why is your face
fallen? (7) If you improve yourself, you will
be forgiven? But if you do not improve
yourself, sin rests at the door; and its desire
is toward you, yet you can conquer it.’
סנהדרין ז. צא: 91b Sanhedrin. 7
ואמר ליה אנטונינוס לרבי מאימתי יצה”ר שולט
באדם משעת יצירה או משעת יציאה א”ל משעת
יצירה א”ל א”כ בועט במעי אמו ויוצא אלא
משעת יציאה אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס
ומקרא מסייעו שנאמר (בראשית ד, ז) לפתח
חטאת רובץ
Antoninus also enquired of Rabbi, ‘From
what time does the Evil Inclination hold
sway over man, from the formation [of the
embryo], or from [its] issuing forth [birth]?
‘From the formation,’ he replied. ‘If so,’ he
objected, ‘it would rebel in its mother’s
womb and go forth [prematurely]. But it is
from when it issues [birth].’ Rabbisaid:
This thing Antoninus taught me, and
Scripture supports him, for it is said, “At
the door [i.e.,where the baby emerges] sin
lies in wait.”
10/23/2016 Shining Light on Your Best Self | Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets/15808 3/7
ח. ערוך השולחן א׳:א׳:א׳­ג׳ 3­1:1:1 HaShulchan Aruch. 8
(א). . . והמלאכים עובדים את בוראם ואין להם
יצר הרע, והבהמות יש להם יצר הרע ואין להם
דעת. וממילא דלהמלאכים אינו מגיע שכר בעד
עבודתם, אחרי שאין להם יצר הרע, ולבהמות
לא שייך עונש אחרי שאין להם דעת. (ב) ולזה
ברא הקדוש ברוך הוא ביום הששי את האדם.
ובראו משני הקצוות: נתן בו את הנשמה שמאירה
לאדם לדעת את הבורא יתברך כמלאך, כמו
שנאמר: “כי נר ה’ נשמת אדם”. ויצר אותו בגוף
שהוא חומר עב כבהמה, לאכול ולשתות ולישן.
ולזה יתעוררו מלחמות גדולות בהאדם כל ימי
חייו, שהנפש הבהמי מסיתו לתאוות עולם הזה
כבהמה, והנשמה הטהורה נלחמת כנגדו ומראה
לו שלא לכך נברא אלא לעבוד את הבורא
כמלאך. ואף הדברים הגשמיים שמוכרח לעשות
כאכילה ושתייה ושינה – תהיה הכוונה כדי שיוכל
לעבוד את בוראו.
(1) Angels serve their Creator, and do not
have yetser ha’ra. Animals, on the other
hand, have yetser ha’ra
but lack intelligence. The result is that
angels cannot receive reward for their
service, as they have no
yetser ha’ra
to overcome, and animals cannot be
punished for their actions, as they do not
have the intelligence.
(2) Therefore G­d found it necessary to
create the human on the sixth day, and God
created the human from both sides: God
gave him a spiritualsoul that enables him to
recognize the Creator as does an angel, as
the verse states: “God’s candle is the
human soul…” (Mishlei 27:20). And God
created him in a body which is thick
material, like a beast, to eat and drink and
sleep. As a result, a great battles wage
within a person all his days. His animal
spirit incites him to desire this world like an
animal, and the pure soul battles against
him and shows him that he was not born
for this, but to serve the Creator like an
angel. And even physical things that one
must do, like eating and drinking and
sleeping ­­ should be done so as to to
serve God.
I and Thou, Martin Buber
Translated from the German by Walter Kaufmann, page 95
The basic word I­It does not come from evil, any more than matter comes from evil. It
comes from evil like matter that presumes to be that which has being. When man lets it
have its way, the relentlessly growing It­world grows over him like weeds, his own I
loses its actuality, until the incubus over him and the phantom inside him exchange the
whispered confession of their need for redemption.
ט. .9
ברכות י׳ י. א 10a Berakhot. 10
הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר”מ והוו קא מצערו
10/23/2016 Shining Light on Your Best Self | Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets/15808 4/7
הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר”מ והוו קא מצערו
ליה טובא הוה קא בעי ר’ מאיר רחמי עלויהו כי
היכי דלימותו אמרה לי’ ברוריא דביתהו מאי
דעתך משום דכתיב (תהלים קד, לה) יתמו
חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל
לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו
חטאים ורשעים עוד אינם אלא בעי רחמי עלויהו
דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי
עלויהו והדרו בתשובה:
There were some lawless men living in the
neighborhood of R. Meir, and they used to
cause him considerable distress. Once R.
Meir prayed that they should die. His wife,
Beruriah, exclaimed, “Why would you
prayer for them to do die? Is it because it
is written, ‘Let sinners cease out of the
earth’? But does the text use the word
choteim (implying sinners)? No, it is written
chata’im (implying that which caused sin,
i.e. the Yetzer Hara). Look also at the end
of the verse, which states: ‘And let the
wicked be no more’ — Now is it definitely
true that when ‘sins will cease,’ ‘the wicked
will be no more?’ No because, there will be
more sinners. Rather you should for mercy
on them that they should repent and turn
from their evil inclination (Yetzer Ha’ra) and
then the wicked shall be no more. R. Meir
heeded his wife’s advice and offered prayer
on their behalf so they repented.
Alan Morinis, Everyday Holiness, Pp. 24 – 26
Think of those choices that often confront you, when you really do experience the possibility
of going either way. Do you waver over the second piece of dessert? Is reaching into your
purse or wallet to give charity a struggle with an uncertain outcome? Do you know you
should call or visit a sick friend, and yet you hesitate and vacillate over actually doing it? Do
you look at the sink full of dishes and lean this way and that way and back again and go all
around over whether the responsibility is yours? …
Your inner adversary, your yetzer ha’ra, come[s] at you with challenges that are uniquely
tailored just for you. You’re only going to be tempted or pushed in regard to traits and
choices that are personally challenging for you. Perhaps you know you should be more
patient with your spouse or children, and you want to be, but as soon as you set that
resolution, whose inner voice is it that points out to you how outrageous it is that they are
slow or late? You want to open your hand in charity, but as soon as you make the first move
to reach into your pocket, where does the thought originate that wonders whether you will
have enough for yourself? You decide to lose a few pounds, so who is it who tells you that
having only one more won’t matter? …
The yetzer ha’ra will do everything in its power to subvert your higher self and to influence
you to indulge your desires. Hence the goal is not to try to destroy the yetzer ha’ra but to
control it, and to apply it for good. Ben Zoma asked, eizeh hu gibbor? Who is strong? His
answer is: Ha’kovesh et yitzro, the one who controls their evil inclination.” …
In our uniqueness, you and I have desires that have their own distinctive weave and
coloration. And your yetzer ha’ra is matched up to your desires, inch for inch, stitch for
stich. Your yetzer ha’ra is perfectly contoured to provide exactly the challenges you must
overcome in order to grow spiritually.
יא. .11
10/23/2016 Shining Light on Your Best Self | Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets/15808 5/7
12. M .יב idrash Tanchuma Vayera
Satan encountered Avraham as he was going
(to perform the binding of Isaac), appearing as
an old man.
“Where are you going?” he (Satan) asked.
“To pray,” he told him.
“To pray? Does one going to pray need fire and
a knife in his hands, and firewood on his
shoulders?”
“Perhaps we willstay there for a day or two.
Thus, we will be able to slaughter an animal,
roast its meat, and eat it.”
“Old man,” Satan said, “do you not think I was
there when He told you to take your only son
and slaughter him? Now, should an old man like
you, who was finally blessed with a son at the
age of one­hundred, kill him? It’s like someone
who throws away what he has, and then goes
asking others to help him! Do you think you
will have yet another son? You heard some
spirit tell you something, and you’re ready to
slaughter your child?”
“It was not some spirit,” Avraham responded.
“It was the Holy One, Blessed is He. I have no
interest in your words.”
Satan next showed up appearing as a young
lad, and began walking next to Yitzchok.
“Where are you going?” he asked.
“To study Torah,” Yitzchok said.
“Alive… or dead?”
“Have you ever heard of a person studying
after he’s dead?” Yitzchok said.
“Shameful one, son of the shameful—do you
know how many days your mother fasted that
she should have a child? And now that old man
has lost his mind, and wants to slaughter you?”
He sad: Despite this – I will not transgress the
will of my creator, and the command of my
father.
He went and told his father what Satan said.
“Don’t listen to him,” Avraham told Yitzchok,
“he’s just trying to distract us and tire us
out.”…
Satan then appeared as a huge river. Avraham
immediately entered the waters. First they
reached his knees. He said to his servants –
come with me, and they followed him.
When they were in the middle of the river, the
water was up to his neck. Avraham picked his
eyes up to the heavens, saying, “Master of the
Universe, You chose me and You revealed
Yourself to me. You told me I was the one who
would make your unique name known in the
world. You told me to bring Yitzchok as a
מדרש תנחומא וירא
קדמו השטן בדרך ונדמה לו כדמות זקן
א”ל לאן אתה הולך,
א”ל להתפלל
א”ל ומי שהולך להתפלל למה אש ומאכלת בידו
ועצים על כתפו,
א”ל שמא נשהא יום או יומים ונשחט ונאפה
ונאכל,
א”ל זקן לא שם הייתי כשאמר לך הקדוש ברוך
הוא קח את בנך וזקן כמותך ילך ויאבד בן שנתן
לו למאה שנה לא שמעת המשל מה שהיה בידו
אבדו ומבקש מאחרים וא”ת יהיה לך בן אחר
תשמע מן המשטין ותאבד נשמה שתחייב עליה
בדין,
א”ל לא משטין היה אלא הקב”ה יתברך היה לא
אשמע ממך,
הלך מעליו ונדמה לבחור ועמד על ימינו של
יצחק א”ל לאן אתה הולך,
א”ל ללמוד תורה,
א”ל בחייך או במיתתך,
א”ל וכי יש אדם שילמוד אחר מיתה,
א”ל עלוב בר עלובה כמה תעניות נתענית אמך
עד שלא נולדת והזקן הוא השתטה והוא הולך
לשחטך,
אמר אעפ”כ לא אעבור על דעת יוצרי ועל צווי
אבי,
חזר ואמר לאביו אבי ראה מה אומר לי זה, א”ל
אל תשגיח עליו שאינו בא אלא ליעף לנו, מיד
ויאמר יצחק וגו’,
ביום השלישי וכי מאחר שהדרך קרובה למה
נתעכב שלשת ימים כיון שראה שלא קבלו ממנו
הלך ונעשה לפניהם נהר גדול, מיד ירד אברהם
לתוך המים והגיעו עד ברכיו, אמר לנעריו בואו
אחרי ירדו אחריו, כיון שהגיע עד חצי הנהר הגיע
המים עד צוארו באותה שעה תלה אברהם עיניו
לשמים אמר לפניו רבש”ע בחרתני הודרתני
ונגלית לי ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד על ידך
יודע שמי בעולמי והעלה יצחק בנך לפני לעולה
ולא עכבתי והריני עוסק בצוויך ועכשיו באו מים
עד נפש אם אני או יצחק בני טובע מי יקיים
מאמרך על מי יתייחד שמך, א”ל הקדוש ברוך
הוא חייך שעל ידך יתיחד שמי בעולם, מיד גער
הקב”ה את המעין ויבש הנהר ועמדו ביבשה
10/23/2016 Shining Light on Your Best Self | Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets/15808 6/7
world. You told me to bring Yitzchok as a
sacrifice, and I did not delay. Right now, I am on
my way, but the waters will drown me. If I
drown, who will do Your command?”
Said the Almighty, “I promise you will do my
command, and make My name known among
people.” Hashem roared at the river, and it dried
out…
13. Orot HaTeshuvah, chp. 9, .יג
Rav Avraham Yitzchak HaCohen Kook
Every sin flows from a defect of capability
in a person’s spirit. When one’s spirit is
weakened, it cannot resist the inclination
within itself for evil. As this lack of
capability manifests itself, it weakens the
power of a person’s will for good. And the
weakness of that will results in a weakness
of awareness, so that a person’s
recognition of good is obscured…
To the degree that this person’s knowledge
of good grows clear, and the return of
one’s good will and the inclination of one’s
spirit for good puts an end to the blemish
that had caused sin to darken knowledge,
that recognition of good arouses one’s
inclination to consolidate good will and save
it as well from the blemish of sin…
אורות התשובה
כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם.
נחלשה הנפש, ואינה יכולה לעמוד נגד נטית הרע
שבה. חסרון­יכולת זה בצאתו אל הפועל מחליש
הוא את כח הרצון של הטוב…
כל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם
החטא להחשיך את הידיעה הולך לו על ידי
השבת הרצון ונטית הנפש אל הטוב, מתעוררת
על ידי ההכרה גם כן הנטיה לבסס את הרצון
הטוב ולהציל גם אותו מפגמו של החטא
14. When a person sins .יד , his spiritual conduits
are obstructed. Following that, his thirst for
God, together with all of its means of
expression ­ which are ethical illuminations,
in particular terms and in the character or
the makeup of his spirit ­ flutters as it
begins to tremble and move with the
movement of life. But then it falls again,
because the muddy plank of the foulness of
this person’s sins presses down upon his
thirst for God…
Every sin that a person commits ­ even the
slightest of sins ­ instills within him a hatred
for some entity. But when he does
teshuvah, love shines within him again.
אורות התשובה
התשובה, כמה נחוצה וכבדה היא להאיר את
אופק החיים כולם. הצינורת הרוחנים נסתמים
מפני חטאת האדם. הצמאון האלהי וכליו כולם,
שהם הארות המוסר המעשי והתכוני במהות
הנפש, מפרפר הוא, מתחיל לפרכס ולהתנוע
תנועת חיים, וחוזר ונופל, מפני שהעבטיט של
זוהמת הפשעים מכביד עליו…
כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב
האדם שנאה לאיזה בריאה. ועל ידי התשובה
חוזרת האהבה להאיר…
10/23/2016 Shining Light on Your Best Self | Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets/15808 7/7
Made with the Sefaria Source Sheet Builder
http://www.sefaria.org/sheets